Ημέρα: 13 Μαΐου 2014

Πειραιάς, περί το 1850

Τα Παρκερικά

Στις 30 Δεκεμβρίου 1849 καταφτάνουν στον Πειραιά οκτώ δίκροτα και πέντε ατμοκίνητες φρεγάτες του αγγλικού ναυτικού με οκτώ χιλιάδες πεζοναύτες και 731 κανόνια υπό τις διαταγές του ναυάρχου σερ Γουίλιαμ Πάρκερ . Οι κάτοικοι των Αθηνών αλλά και οι κυβερνώντες περίμεναν με περιέργεια να τελειώσει η καραντίνα, στην οποία υποβάλλονταν όλα τα πλεούμενα τότε, ώστε να αποκαλυφθεί ο σκοπός της επίσκεψης αυτού του εξαιρετικά δυνατού στόλου.

Διαβάστε περισσότερα ›
«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Πολύγυρο»

«Ενωτική πρωτοβουλία για την ανατροπή στον Πολύγυρο»: Οι Θέσεις και το Πρόγραμμα

Στους στόχους της παράταξης είναι οι αποφάσεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων του Δήμου να είναι τεκμηριωμένες ως προς την αναγκαιότητα της επιλογής, της χωροθέτησης και της κοστολόγησης των διαφόρων έργων. Η συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους συλλόγους Αθλητισμού, Κοινωνικής αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Τεχνών και Γραμμάτων ολόκληρου του Δήμου, αλλά και τα Επιμελητήρια, τα Σωματεία, τις Υπηρεσίες και τους Φορείς ανάπτυξης του Δημοσίου, θα αποτελούν πρόσθετες εγγυήσεις μιας χρηστής διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα ›
Γιάννη Καλαϊτζής από την εφημερίδα των συντακτών

Ρί­χνουν το «τα­μπού» του κοι­νό­χρη­στου αι­για­λού

Πρό­σφα­τα τέ­θη­καν σε δη­μό­σια δια­βού­λευ­ση με δια­δι­κα­σίες ε­πεί­γο­ντος τρία νο­μο­σχέ­δια σχε­τι­κά με τη δια­χεί­ρι­ση της δη­μό­σιας πε­ριου­σίας. Το πρώ­το α­φο­ρά τρο­πο­ποιή­σεις του θε­σμι­κού πλαι­σίου που διέ­πει τον αι­για­λό και την πα­ρα­λία, κα­τά πά­γιο αί­τη­μα του λό­μπυ των με­γά­λων του­ρι­στι­κών ε­πι­χει­ρή­σεων. Το δεύ­τε­ρο α­φο­ρά στους ό­ρους ε­ξα­γο­ράς κα­τε­χό­με­νων α­κι­νή­των του Δη­μο­σίου α­πό ι­διώ­τες, και το τρί­το α­φο­ρά στις δια­δι­κα­σίες ε­πί­λυ­σης ι­διο­κτη­σια­κών δια­φο­ρών με­τα­ξύ δη­μο­σίου και ι­διω­τών.

Διαβάστε περισσότερα ›