3 Σεπτεμβρίου 2013 at 17:53

Οι Κυανοί, οι Κίτρινοι και το απόρρητο «σχέδιο Περικλής»

από

 Οι Κυανοί, οι Κίτρινοι και το απόρρητο «σχέδιο Περικλής»

Γράφει ο Δημήτρης Τζήκας

Η αξιωµατική αντιπολίτευση, όπως είχε προκύψει από τις εκλογές του 1961, κήρυξε «Ανένδοτο Αγώνα» για την αποκατάστα­ση της δηµοκρατίας και της νοµιµότητας στη χώρα. Διαδήλωση στα Ιουλιανά του 1965
Η αξιωµατική αντιπολίτευση, όπως είχε προκύψει από τις εκλογές του 1961, κήρυξε «Ανένδοτο Αγώνα» για την αποκατάστα­ση της δηµοκρατίας και της νοµιµότητας στη χώρα. Διαδήλωση στα Ιουλιανά του 1965

Όπως αποκαλύφθηκε, το σχέδιο “ΠΕΡΙΚΛΗΣ” ήταν ένα ειδικό επιτελικό στρατιωτικό σχέδιο με διακηρυγμένο στόχο να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ελληνικών βουλευτικών εκλογών του 1961, υπέρ της τότε δεξιάς παράταξης, η οποία ήταν ο νικητής του Εμφυλίου πολέμου (1946-9). Το σχέδιο καταγγέλθηκε δημοσίως στη Βουλή από τον  πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου στις 23 Φεβρουαρίου 1965 και πρακτικά της συνεδρίασης της «Συντονιστικής Επιτροπής» στις 11 και 12 Αυγούστου 1961 δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες της εποχής. Ο πρωθυπουργός της επίμαχης περιόδου, Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, παραδέχθηκε την ύπαρξη του σχεδίου, αρνήθηκε όμως ότι προοριζόταν να εφαρμοστεί σε εκλογές, παρά μόνο σε περίπτωση εξωτερικού ή εσωτερικού κινδύνου. Είχε προηγηθεί η εκλογική αναμέτρηση του 1958 στην οποία  η ΕΔΑ  καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και, ενισχυόμενη από την δεύτερη κατανομή ψήφων, φτάνει τις 79 έδρες. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία που η Αριστερά γίνεται Αξιωματική Αντιπολίτευση. Η κεντρώα παράταξη καταποντίστηκε, καθώς έλαβε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία της. Όπως είναι γνωστό, οι εξελίξεις που ακολούθησαν οδήγησαν στην επτάχρονη δικτατορία και στην απώλεια της μισής Κύπρου, με κύρια εγκληματική ευθύνη των Ελλήνων χουντικών, οι οποίοι επιχείρησαν πραξικόπημα στο νησί με τον Σαμψών και άναψαν το πράσινο φως στον τουρκικό Αττίλα. Δεν είμαι βέβαιος ότι η ιστορία διδάσκει, και αν το κάνει, η κάθε πολιτική παράταξη (θέλει να) αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα μαθήματά της. Διαπιστωμένο ιστορικά είναι ότι σε περιόδους κοινωνικής κρίσης τα δημοκρατικά πολιτικά δικαιώματα γίνονται κουρέλι από τον εκάστοτε ισχυρότερο και η φυσική βία φαίνεται να παίρνει τον πρώτο λόγο. Ο συντάκτης του σχεδίου Περικλής είναι σαφής και ξεκάθαρος: «Αι Ένοπλοι Δυνάμεις λόγω του συμπαγούς και πλήρως συγκεκροτημένου μηχανισμού, καλύπτοντος το μεγαλύτερον μέρος της Επικρα­τείας, δύνανται να διαδραματίσουν σοβαρώτατον ρόλον. Τα Σώματα Ασφαλείας δύνανται προεπιχειρησιακώς να δημιουργή­σουν κλίμα φοβίας και ηττοπαθείας εις τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ.»

 Τότε και τώρα, η  Εξουσία δεν περπατάει ποτέ μόνη στο δρόμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Οι εκλογές έγιναν στις 11 Μαΐου 1958 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου. Στην αναμέτρηση αυτή πέντε σχηματισμοί (τρία κόμματα και δύο συνασπισμοί) είναι αντιμέτωποι. Η ΕΡΕ κερδίζει με μεγάλη διαφορά, σχηματίζοντας κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία.
Οι εκλογές έγιναν στις 11 Μαΐου 1958 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου. Στην αναμέτρηση αυτή πέντε σχηματισμοί (τρία κόμματα και δύο συνασπισμοί) είναι αντιμέτωποι. Η ΕΡΕ κερδίζει με μεγάλη διαφορά, σχηματίζοντας κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (…)

«Να προδιαγράψη τας επιβαλομένας ν’ αναληφθώσιν ενεργείας υπό του συνόλου των κατά τας περιοχάς διατεθειμένων Εθνικών Αρχών επί τω σκοπώ όπως περιορισθή εις το ελάχιστον ο αριθμός των ατόμων άτινα ήθελον προσφερθή να εξυπηρετήσωσι κατά τας αναληφθησομένας επιχειρήσεις τας αντιπάλους δυνάμεις των ΚΙΤΡΙΝΩΝ». ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διά την εφαρμογών του Σχεδίου καθορίζονται αι προϋποθέσεις ως: α) Αι κατά τόπους Εθνικαί Αρχαί να τυγχάνουν πάντοτε της απολύτου συμπαραστάσεως των αρμοδίων προϊσταμένων των κυβερνητικών Αρ­χών δια πάσαν ενέργειαν των κατά των πρακτόρων ή συνεργατών και υποστηρικτών των ΚΙΤΡΙΝΩΝ.

β) «Οιοσδήποτε οργανισμός ή άτομον εμφανιζόμενον ως συνεργαζόμενον ή ενισχύον τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ, θεωρείται εχθρικόν». γ) Ως υπεύθυνον κλιμάκων εκπληρώσεως του σκοπού κατά Νομαρχιακήν περιφέρειαν θεωρείται η υπό τον Νομάρχην ή έτερον πρόσω­πον συντονιστική Επιτροπή.

δ) Διά την εφαρμογήν του Σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» πέραν της κανονι­κής οργανώσεως των αρμοδίων Εθνικών Αρχών θα χρησιμοποιηθή η ειδικώς οργανωθείσα Διοίκησις επί επιπέδου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ (…).

α) Η εξουδετέρωσις πάσης προσπαθείας των ΚΙΤΡΙΝΩΝ διά να διεισδύσουν εις τας τάξεις των ΚΥΑΝΩΝ και ο περιορισμός του αριθμού των συμπαθούντων προς αυτούς ατόμων εντός της επικρα­τείας κατά την επιχείρησιν «ΠΕΡΙΚΛΗΣ», β) Η αποστολή θα καλυφθή:

Δια εφαρμογής Διοικητικών μέτρων διάτων οποίων είναι δυνατόν να εξασφαλισθή η υπέρ των ΚΥΑΝΩΝ συμπαράστασις του πληθυσμού. Διά καλύψεως υπό των Κυβερνητικών Αρχών, των υφιστάμενων των Διοικητικών Αρχών, ως προς τα υπ’ αυτών ληφθησόμενα μέτρα. Διά διαθέσεως υπό των Νομαρχιακών Διοικήσεων όλων των εις την διάθεσίν των μέσων, όλων των εκπροσώπων των κρατικών υπηρεσιών, διά την επιτυχίαν του Σχεδίου.

Διά συγκροτήσεως υπό των Ανωτέρων Στρατιωτικών Διοικήσεων των Δυνάμεων των ώστε να εξυπηρετηθή η εφαρμογή του Σχεδίου. Διά κατανομής των εις την διάθεσιν των Στρατιωτικών Δ/νσεων μέσων και κυρίως Μηχανικού προς κάλυψιν των εκ της εφαρμογής του παρόντος προκυπτουσών αναγκών.

Διά καθορισμού των πλαισίων χρησιμοποιήσεως των στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων προς υποστήριξιν των ενεργειών των Νομαρ­χιακών Δ/νσεων κατά την εφαρμογήν του Σχεδίου. Διά χρησιμοποιήσεως υπηρεσιακών παραγόντων ισχυράς προοωπικότητος εις το περιβάλλον εις το οποίον δρουν υπηρεσιακώς, εις το οικογενειακόν τοιούτον και το της περιοχής καταγωγής των, προς διαμόρφωσιν της απαιτουμένης ψυχολογίας διά την επιτυχίαν του σχεδίου.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εις την σελίδα 7 του Σχεδίου καθορίζεται ότι η απόλυτος εξασφάλισις του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ των εκ του παρόντος απορρεουσών ενεργειών ως προς τας μεθόδους και τους σκοπούς του σχεδίου χαρακτηρίζεται ως ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας, η δε κοινοποίησις τούτου θα εκτελεσθή δι’ ειδικών συνδέσμων, μερίμνη της Σ.Σ. Επιτροπής της συγκροτηθείσης καρά του Αρχιστρατήγου και του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράρτημα «Α» του Σχεδίου «Περικλής»

(Το Παράρτημα τούτο αφορά την Οργάνωσιν-Συγκρότησιν Εθνικών Δυνάμεων).

Προς τούτο εις την συγκεντρωθείσαν Ανωτάτην Διοίκησιν διά την εφαρμογήν του Σχεδίου, υπήχθησαν άπαξ ο Κρατικός μηχανισμός, με Βασικήν Διοίκησιν δι’ εφαρμογήν του σχεδίου κατά Νομαρχιακήν Επιτροπήν, τον Νομάρχην ή εν απουσία τούτου τον προς τούτο οριζόμενον κρατικόν λειτουργόν εκ των εν τη περιοχή του Εθνικών Αρχών. Παρ’ εκάστη Νομαρχία συγκροτείται ειδική Συντονιστική Επιτροπή διά την επιχείρησιν «ΠΕΡΙΚΛΗΣ εκ των εν τη περιοχή Ανωτέρων Διοικητικών ή Δ/τών των Εθνικών Αρχών ή υπηρεσιών και βάσει των ειδικών δι’ εκάστην υπηρεσίαν ή Αρχήν εκδοθησομένων Δ/γών των Προϊσταμένων Κλιμακίων.

Αρμοδία Ανωτάτη Πολιτική Αρχή ως προς το παρόν, το Υπουργείον Εσωτερικών.

Αναφορικώς προς την χρησιμοποίησιν των Εθνικών Αρχών καθορίζο­νται τα ακόλουθα:

«Αι Ένοπλοι Δυνάμεις λόγω του συμπαγούς και πλήρως συγκεκροτημένου μηχανισμού, καλύπτοντος το μεγαλύτερον μέρος της Επικρα­τείας, δύνανται να διαδραματίσουν σοβαρωτατον ρόλον». «Τα Σώματα Ασφαλείας δύνανται προεπιχειρησιακώς να δημιουργή­σουν κλίμα φοβίας και ηττοπαθείας εις τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ». Την δράσιν των θα επηρεάοη η κάλυψις των ενεργειών των εκ των άνω:

Πολιτικοί Κεντρικοί Αρχαί: Διά καταλλήλων ενεργειών, δύνανται να διαγράψωσι, διά τας υπ’ αυτάς υπηρεσίας, γενικός κατευθύνσεις διά την θετικήν συμβολήν των εις τας υπ’ αυτάς υπηρεσίας, γενικάς κατευ­θύνσεις διά την θετικήν συμβολήν των εις τας επιχειρήσεις κατά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ».

Πολιτικοί Περιφερειακοί υπηρεσίαι: Βάσει κατευθύνσεων και εν στε­νή συνεργασία μετά των κατά τόπους στρατιωτικών Αρχών ως και υπό τον συντονιστικόν έλεγχον των Νομαρχιών, δύνανται να διαδραματίσουν σοβαρόν ρόλον εις τας επιχειρήσεις κατά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ» Κοινωνικοί οργανώσεις: ως Συνδικαλιστικοί, Συνεταιριστικοί, Πα- λαιοπολεμιστικαί, Πνευματική ηγεσία, Εκκλησία και Αρχαιοτοπικής Αυτοδιοικήσεως, δύνανται καταλλήλως χρησιμοποιούμενοι να δια­δραματίσουν σοβαρόν ρόλον κατά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων. Παράρτημα του «Β» Σχεδίου «Περικλής» (Το Παράρτημα τούτο αφορά τας Πληροφορίας). Εις το Παράρτημα τούτο μεταξύ των άλλων καθορίζεται: Η Χωροφυλακή: Να εντείνη τα μέρτα παρακολουθήσεως της δραστηριότητος των υπόπτων ατόμων συνεργασίας ή συμπαθείας προς τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ προβαίνουσα εις καταλλήλους ενεργείας δι’ απομόνωσεως των πλέον επικίνδυνων εκ τούτων.

Η Αστυνομία Πόλεων να ενεργήση ως και η Χωρ/κή διά τας περιοχάς της».

Ο Κρατικός Μηχανισμός: Να απομακρύνη τους υπόπτους συνεργα­σίας ή συμπαθείας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ εκ των θέσεων των, εις δευτερούσης σημασίας τοιαύτας». Παράρτημα «Γ» του Σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο αποτελεί πλήρες Σχεδίον Διαφωτίσεως του Σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ», αναφερόμενον εις τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ και τους συνοδοιπόρους και περιλαμβάνον δυο περιόδους, την περίοδον της κηρύξεως των επιχειρήσεων και την προεπιχειρησιακήν περίοδον από της κηρύξεως των επιχειρήσεων.

β) Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο μεταξύ των άλλων καθορίζεται ότι: Η συνεργασία μετά των Εθνικών Πολιτικών Δυνάμεων της Αντιπολιτεύ­σεως εκτός του ότι εξυπηρετεί τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ εις την αντιμετώπισιν της φοβίας των οπαδών των, παρέχει και την ευχέρειαν να καλύψουν και την πραγματική ν των δύναμιν, και την έλλειψιν θέσεων επί των βασικών προβλημάτων, αλλά και τας επιδιώξεις των (σελίς 2). «Αι Ένοπλοι Δυνάμεις και δύνανται και πρέπει να ριφθούν εις τον αγώνα κατά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ δι’ όλων των μέσων των» (σελίς 4η). «θα παρασχεθή η απαιτουμένη υποστήριξις υπό των κατά τόπους Στρατιω­τικών και ενδεχομένων Πολιτικών Αρχών δια την διανομή και διοχέ- τευσιν του υλικού διαφωτίσεως, δια δε την ΦΑΙΑΝ προπαγάνδαν, θα υπάρξη απαιτουμένη κάλυψις υπό των Αστυνομικών Αρχών δια την διανομήν ταύτης» (σελίς 6η).

«Από της κηρύξεως των επιχειρήσεων αι Ένοπλοι Δυνάμεις και Μονάδες Στρατού και τα TEA θα διοργανώσουν την διανομήν και διοχέτευσιν, υπό μορφήν ΦΑΙΑΣ προπαγάνδας, προκηρύξεων, αφισσών, και φυλλαδίων και θα συλλέγουν και διαβιβάζουσιν προς τον ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ πληροφορίας απ’ ευθείας, γ) Η διανομή και μεταφορά του υλικού της ΦΑΙΑΣ προπαγάνδας θα γίνεται υπό το προπαρασκευασθησόμενον κάλυμμα της συνεργασίας ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ και Ενόπλων Δυνάμεων (σελίς 10).

6) Ως τηλεφωνικόν Κέντρον Αναφοράς καθορίζεται το τηλέφωνον ΑΘΗΝΩΝ 817.760. (Σημείωση: Το τηλέφωνον τούτο ανήκεν εις την Κ.Υ.Π. και τo εχειρίζετο ο Αντισυνταγματάρχης Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Παράρτημα «Δ» του Σχεδίου «Περικλής»

(Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τοΰτο αφορά τα Διοικητικά μέτρα).

Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο μεταξύ των άλλων καθορίζεται όπως:

Προκληθώσι αι απαιτούμενοι διοικητικοί ενέργειαι δια την απομάκρυνοιν εκ των κυρίων θέσεων εις δευτερεύουσας τοιαύτας παντός κρατικού λειτουργού υπόπτου συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ.

«Εκδηλωθή η μεγίστη δυνατή πίεσις των Αρχών Εθνικής Ασφαλείας τη χρησιμοποιήσει των πλέον αποδοτικών μεθόδων, επί πάσης ομάδος ή παντός ατόμου θεωρουμένου υπόπτου συνεργασίας ή προσκειμένου προς τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ».

«Παρεμβάλλονται τα μέγιστα δυνατά εμπόδια εις την κίνησιν, ή δράσιν οργανώσεων ή ατόμων υπόπτων συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ». «Να αναζητωνται συνεχώς πληροφορίαι σχετικώς με την δράσιν πρα­κτόρων 5ης φάλαγγος ΚΙΤΡΙΝΩΝ ή συνεργαζομένων ή συμπαθού­ντων προς αυτούς ατόμων και βάσει τούτων να προπαρασκευάζονται οι ΜΑΥΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ επικινδύνων ατόμων επί τω σκοπώ όπως εφαρμοσθούν εν καιρώ τα υπό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Ε» καθορι­ζόμενα ειδικά μέτρα. Παράρτημα «Ε» του Σχεδίου «Περικλής»

(Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τούτο αφορά τα ειδικά μέτρα των Αρχών και Υπηρεσιών Εθνικής Ασφαλείας δια το Σχέδιον «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»), α) Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο καθορίζονται τα κάτωθι επί λέξει: Να προπαρασκευασθώ και με την έναρξιν της προπαρασκευαστικής φά­σεως επιχειρήσεως «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» να εκτελεσθή η συλληψις πάντων των θεωρουμένων ως επικινδύνων προς την έκβασιν της επιχειρήσεως «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» ατόμων.

β) Ταύτα δια του μηχανισμού των Μέτρων Εθνικής Ασφαλείας να εκτοπισθούν.

γ) Να προπαρασκευασθή και εν καιρώ να εφαρμοσθή η επιβολή πάσης δυνατής ψυχολογικής βίας, τόσον επί των υπόπτων συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, όσον και επί των τυχόν ανακαλυπτομένων οργάνων της 5ης φάλαγγος τούτων.

δ) Εμφανής παρακολούθησίς των υπό των Αστυνομικών οργάνων, συνεχής αστυνόμευσις πάσης ενεργείας των, παρεμβολή προσκομμά­των εις την υπό των Εθνικών αρχών ή υπηρεσιών απαιτουμένων υπ’ αυτών, εντός των δικαιωμάτων των, υπηρεσιακών εξυπηρετήσεων των, θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόσφοροι και αποδοτικαί μέθοδοι ενεργείας δια την εξασφάλισιν της επιδιωκομένης ψυχολογικής βίας.

ε) Πάσα παράβασις υπόπτου συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ και δη δια τας περιπτώσεις που πρόκειται περί ατόμων παραγόντων, να καταμηνύεται και δια την ελαφροτέραν ακόμη περίπτωσιν εν τη επι­διώξει της μεγίστης δυνατής ψυχολογικής βίας, τόσον υπ’ αυτών τού­των, όσον κυρίως επί των προς ους ούτοι απευθύνονται εν τη προσπαθεία των της διευρύνσεως της 5ης φάλαγγος.

Εν Αθήναις τη 20/2/1965.

Χ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ Αντιστράτηγος

* Πηγή: Αναστασιάδης Γεώργιος,  Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας 1974-1992, Μαλλιάρης Παιδεία, 1993

και: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82

 
(Εμφανιστηκε 1,615 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη: