14 Σεπτεμβρίου 2018 at 22:15

Οι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι οπλαρχηγοί απορρίπτουν πρόταση για «έντιμη» παράδοση τον Σεπτέμβριο του 1825

από

Οι πολιορκημένοι στο Μεσολόγγι οπλαρχηγοί απορρίπτουν πρόταση για «έντιμη» παράδοση τον Σεπτέμβριο του 1825

Κείμενο: Νικόλαος Κ. Κασομούλης

«Παράγγειλαν λοιπόν τον Τούρκον να εισέλθη μέσα εις το Φρούριον [.]

-Διά να ομιλήσωμεν καλύτερα, λέγει, πρώτον θα σας ειπώ το όνομά μου και την εμπιστοσύνην του Βεζίρη <προς εμέ>. Ονομάζομαι Χατζήμπεης Μαχμούτης Ιακώβαλης. […] Ημείς, μ’ όλον οπού σας πολεμούμεν και σκοτώναμέσθε, χαιρόμεθα διότι εσείς νικάτε και προοδεύετε. […] Αφού σας ωμίλησα ως φίλος ούτως, τώρα επιθυμούσα να σας ομιλήσω και ως απεσταλμένος από τον Βεζίρην. Πλην το πρόβλημα είναι πολλά δυσάρεστον εις τοιούτους άνδρας νικητάς <ωσάν εσάς>, … (και εστάθη).

Μπρίκι ή βρίκι (πάρων) κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821
Μπρίκι ή βρίκι (πάρων) κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821

Ο Στορνάρης τον λέγει:

-Πριν μας το ειπής, το εκαταλάβαμεν. Εσύ είσαι ένας προξενήτης και συμπέθερος, και πάσχεις να υπανδρεύσης την νύφην με τον γαμβρόν. Λοιπόν, μη εντρέπεσαι να μας ειπής τα προικιά και ό,τι άλλο έχεις. Αν μας αρέση <ή νύφη> σε ακούγομεν, ειδέ σε λέγομεν εκείνο οπού πρέπει.

-Α!…, λέγει, χαλάλι να σας γένη- το απεικασέτε! […]Ο Σουλτάνος επρόσταξεν τον Ιμπραΐμπασιαν να μεταβή εδώ, εις βοήθειαν του Ρούμελη (βαλισί), και να φροντίσουν <μαζί> την κυρίευσιν του Μισολογγιού. Ο Κιουταχής, ηξεύρετε εσείς οι ίδιοι με πόσον ζήλον έκαμνε το χρέος του και πόσαις τέχναις επιχειρίσθη, πολεμώντας σας ως παληκάρι, να σας πάρη, και δεν επέτυχεν -διατί; Διότι ηύρεν ανδρειότερους όσον δεν ήλπιζεν μέσα Αν λυπήται από το εν μέρος, χαίρεται από το άλλο, διότι είσθε ανδρείοι, <αλλά, επειδή> και αυτός είναι παληκάρι -να μη καταδεχθήτε να ατιμηθή.

Όλοι, εις αυτούς τους λόγους, επρόσεξαν να ιδούν τι τρέχει αναμεταξύ αυτού και του Σουλτάνου, <ώστε> να προκαταλάβουν.

-Ο Ιμπραΐμπασιας έρχεται, και έρχεται με πολλά στρατεύματα, τακτικά και άτακτα, και με ταις δύω Αρμάδαις. Ο Κιουταχής άρχισεν να εμβαίνη εις υποψίαν [ότι], άμα <αυτός> φτάση, μήπως από φόβον ενδώσετε, και παραδοθήτε ευθύς εις αυτόν, και κάμετε συνθήκας. Και μ’ έστειλεν να σας ειπώ: Αν έχετε αυτόν τον σκοπόν, ο Βεζίρης ευχαριστείται να κλείση ειρήνην με ό,τι λογής συνθήκας επιθυμήτε, φθάνει μόνον να ακουσθή εις τον Σουλτάνον ότι επροσκυνήσατε <εις τον Κιουταχήν, και αυτό> χωρίς να ταραχθήτε από την θέσιν σας, χωρίς να υστερηθήτε τίποτε από την τιμήν σας και από όσα δίκαια χαίρεσθε <τώρα>. [.] Εν τοσούτω αποκρίνεται εις τον Χατζήμπεην ο Νότης:

-Άκουσε, τον λέγει- όσα μας είπες τα ακούσαμεν, και ειπέ εις τον Κιουταχήν ότι το Μισολόγγι δεν είναι ούτε Νεόκαστρον, ούτε Ναβαρίνοι, <ώστε> να φοβηθούν <και> να παραδοθούν (οι κλεισμένοι>-και αν <αυτός> έρχεται με αυτήν την ελπίδα, έχασεν, και <του> το λέγομεν από τώρα. Αν είχαμεν σκοπόν να τελειώσωμεν με συνθήκας, ημείς <έως τώρα> ευρέθημεν περισσότερον δυσκολευμένοι <εδώ> από τον Βεζίρην, παρά <οι άλλοι> από τας πολιορκίας οπού [αυτός] <ο Ιμπραΐμης> έκαμεν εις το Νεόκαστρον, και όμως δεν παρεδόθημεν>.

Ο Νικόλαος Κασομούλης (1795-1872)
Ο Νικόλαος Κασομούλης (1795-1872)

<Ο> Τζαβέλας:

-Και τι φαντάζεσθε, ότι από φόβον <τών Ελλήνων> επέτυχεν ο Ίμπραΐμης εις Νεόκαστρον καί Ναυαρίνους; Ημείς κ’ εκεί τον ενικήσαμεν, και εδώ αν έλθη, θα πάθη τα χειρότερα. […] Πώς δεν επέτυχεν και εις τας λοιπάς θέσεις; Ας έλθη εδώ, και πάλιν ομιλούμεν- και βλέπετε αυτόν τον φοβερόν Ιμβραΐμην πόσον αξίζει έμπροσθέν μας. Αν θέλει μάλιστα ο Κιουταχής, τότες ας αφήση όλως διόλου τον Ιμπραΐμην <μοναχόν> εις την πολιορκίαν- ας τραβηχθή εις Ανατολικόν με το στράτευμά του, και ας αφήση τους Στραβαράπηδες -και βλέπει όχι πολύ, παρά εις δύο ημέραις τι θα γίνη.

-Ε, λέγει ο Χατζής, τούτο <το> θέλει και ο Βεζίρης.

Έζήτησεν νερόν να πιη <και να δοκιμάση>. Τον ήφεραν εις μίαν κούπαν πολλά καθαρόν και κρύον, νεόφερτον. Ήπιεν. […]Εζήτησεν και ψωμί- τον ήφεραν, και ήτον το πλέον καθαρώτερον, και ψημένον καλά. Έφαγεν, τον άρεσεν. Ταράζει το κεφάλι απελπισμένος. Τί νά λέγουν, μωρέ, λέγει, τι να λέγουν, και κάθομέσθε και σκοτώνομέσθε. Πα, τι χρεία το έχετε και να παραδοθήτε ή εις ημάς ή εις εκείνους; Είναι μπο<υ>νταλάς όποιος το θαρρεί τούτο πλέον. Όσον διά τον πόλεμον, <εγώ> είμαι βέβαιος ότι <εσείς> περισσότερον αγαπάτε να πολεμάτε παρά να κάθεσθε- διότι αυτή είναι η τέχνη σας -και η τέχνη μας. […]Ε, λέγει εγώ ήλθα να σας καταπείσω, και επείσθην μόνος μου ότι αυτό οπού φαντάζεται ο Βεζίρης δεν είναι δυνατόν να γίνη, αλλ’ ούτε <σεις> είσθε εις τοιαύτην θέσιν να το κάμετε.

Ο Στορνάρης:

-Βεβαίωσε τον Βεζίρην ότι όχι ό Ιμπραΐμης, αλλά όλον το βασίλειόν του ο Σουλτάνος να το κινήση, ημείς θα το αντικρούσωμεν. Αν υποτεθή όμως, και φαντάζονται ότι θα πέσωμεν <τυχόν> εις συνθήκας, <τότε> ως αρχαιότερον πολεμιστήν <αντίπαλόν> μας, πάντοτε με αυτόν θα προτιμήσωμεν να ταις κάμωμεν παρά με άλλον διότι αυτός μας γνωρίζει και τον γνωρίζομεν τόσον ημείς <αυτόν>, καθώς <αυτός> και τα ρετζιάλια του [= οι επίσημοι γύρω του] ημάς.

-Να το πιστεύσω; λέγει ο Τούρκος- να του το ειπώ…

– Ειπέ <του> το, τον είπαν όλοι, ότι αυτή είναι η γνώμη όλων μας -μ’ όλον οπού σκοπόν δεν έχομεν να το κάμωμεν, διότι φόβον <κανέναν> δεν έχομεν.

-Να σας ειπώ, λέγει ο Χατζήμπεγης-χαλάλι να σας γένη! Είσθε παληκάργια, και ο μεγαλύτερος <ακόμα> εχθρός σας πρέπει να σας αγαπά. Βαστάξατε, και εκείνος οπού θέλει να σας ρίξη βόλι εσάς, ο θεός να <του> το ρίξη απάνω του. <Αυτά κρίνω, από> εκείνο οπού βλέπω εγώ.

 Η έξοδος ορίστηκε για την νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου με ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826. Τ
Η έξοδος ορίστηκε για την νύχτα του Σαββάτου του Λαζάρου με ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων, μεταξύ 10ης και 11ης Απριλίου 1826. Τ

Και εσηκώθη να φύγη. Τον ερώτησαν αν αγαπά να σεργιανίση, να ιδή ταις θέσεις και το στράτευμα. Ευαρεστήθη.[…] παρατηρών ο Χατζήμπεγης δεν έπαυεν να φωνάζη: -Μασιαλά <εύγε> στράτευμα, μασιαλά. Ο θεός να μη σας εντροπιάση. Αφού πλέον εχόρτασεν παρατηρώντας,

-Ε, λέγει, ποτέ κανένας ελπίδας δεν δύναται να έχη -απατήθημεν και ημείς, και εκτέθημεν τόσον, και εσκοτώθημεν… Σας αφίνω υγείαν, λέγει, και επιθυμώ να με κατατάξετε εις την σειράν των φίλων σας -και εις <την> των παληκαργιών.

Ούτως εβγήκεν έξω, και αναχώρησεν».

Πηγή: Νικόλαος Κ. Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων 1821-1833, τ. 2, Αθήνα 1940, σσ. 120-124.

Δείτε ακόμη:

 • Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Διακρίνεται έφιππος ο Δημήτριος Καλλέργης (Συλλογή Λ. Ευταξία, Αθήνα)2 Ιουνίου 2013 Η εισαγωγή του βασιλευόμενου κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα (0)
  Η εισαγωγή του βασιλευόμενου κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα Το φεγγάρι κομμάτια κι ο ήλιος μισός, Κύριε ελέησον! Ποιος νόμος παρανόμως μου κρύβει το φως; Δεν έχω μέσον! Δήμος […]
 • Ψηφιακές εκδόσεις από το schooltime.gr, την Ανοικτή Βιβλιοθήκη OPENBOOK, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, τις Εκδόσεις Σαΐτα, τη Βικιθήκη, το Project Gutenberg, καθώς και Αυτόνομες Εκδόσεις Ελλήνων Δημιουργών.13 Απριλίου 2013 90 Δωρεάν e-books για την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη (0)
  90 Δωρεάν e-books για την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη 90 Δωρεάν e-books για την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη από το schooltime.gr Ενενήντα τίτλοι ψηφιακών βιβλίων για ελεύθερη on-line ανάγνωση, […]
 • Με τη χαρακτηριστική προσωνυμία κουτσαβάκης, ή και κουτσαβάκι (το), (πληθυντικός: κουτσαβάκηδες ή κουτσαβάκια) φέρονταν στη Παλιά Αθήνα, περί το τέλος της Βασιλείας του Όθωνα και αρχές της Βασιλείας του Γεωργίου του Α΄ διάφοροι επιδεικνυόμενοι ως δήθεν παλληκαράδες, κοινώς "ψευτόμαγκες".27 Ιουνίου 2013 Πώς βγήκε η φράση «Απλώνει το ζωνάρι του για καβγά» (0)
  Πώς βγήκε η φράση «Απλώνει το ζωνάρι του για καβγά» Γράφει ο Ερανιστής Κουτσαβάκηδες ή κουτσαβάκια λέγανε τους μάγκες της παλιάς Αθήνας, την εποχή της Βασιλείας του Όθωνα (1840 […]
 • Γελοιογραφία εποχής20 Απριλίου 2013 «Κυάμων απέχεσθε» (0)
  «Κυάμων απέχεσθε» Γράφει ο Δημήτρης Τζήκας Η φράση  «κυάμων απέχεσθε» αποδίδεται στον μυστηριώδη  Πυθαγόρα και σημαίνει κατά λέξη  «να απέχετε από τα κουκιά». Ξέρουμε ότι τα […]
 • Φώτης Κόντογλου: «Αρματολοί και Κλέφτες», 194826 Ιουνίου 2013 Ο νόμος των κλεφτών (0)
  Όπως έχει και η εντιμότης τους νόμο, οπού ο κλέφτης να προσκηνάγη, ό,τι πάρει να το δόση, έτσι έχομε και εμείς (οι κλέφτες) νόμο, οπού όποιον πιάσομε τα ό,τι έκαμε να πλερώση…. Όμως σας […]
 • Ο Χαρίλαος Τρικούπης στο βήμα της Βουλής29 Μαρτίου 2013 Ο Εμμανουήλ Ροΐδης και Η Πολιτική εν Ελλάδι ρητορεία (0)
  Ο κ. Δεληγεώργης θα ηρίστευε βεβαίως από του βήματος, αν δεν επροτίμα ως ο Κορμενίνος τον κάλαμον του λόγου, έχων ίσως ύπ’ όψιν το «verba volant, scripta manent». Πάν­τες γνωρίζουσιν ότι ο […]
 • Ο Νίκος Σβορώνος έγραψε τη μελέτη του «Το ελληνικό έθνος: Γένεση και διαμόρφωση του νέου Ελληνισμού», στα μέσα της δεκαετίας του 196026 Μαρτίου 2015 Οι περιπέτειες της ελληνικής συνείδησης (0)
  Γραμμένη στα μέσα της δεκαετίας του 1960 η μελέτη του Νίκου Σβορώνου Το ελληνικό έθνος: Γένεση και διαμόρφωση του νέου Ελληνισμού παρέμεινε ανέκδοτη επί τέσσερις δεκαετίες για να εκδοθεί […]
 • Και ξαφνικά εμείς οι φιλόλογοι, η ελίτ του σχολείου, οι θεματοφύλακες της ελληνικής παιδείας, συνειδητοποιήσαμε ότι εν τέλει μπορεί και να μην είμαστε τόσο απαραίτητοι στο σχολείο της αποικίας Ελλάδα και ότι υπάρχουν κι άλλοι που μπορούν να διδάξουν τα πολυπληθή και πολυποίκιλα διδακτικά μας αντικείμενα.7 Ιουλίου 2013 Φιλόλογε, πολύ ἀργά γιά δάκρυα; (1)
  Φιλόλογε, πολύ ἀργά γιά δάκρυα; Γράφει ο Τάσος Χατζηαναστασίου* Και ξαφνικά εμείς οι φιλόλογοι, η ελίτ του σχολείου, οι θεματοφύλακες της ελληνικής παιδείας, συνειδητοποιήσαμε ότι εν […]
 • Παλιά ταχυδρομική κάρτα με την πλατεία της Κοζάνης30 Αυγούστου 2014 Ιστορία της Κοζάνης: Επίσκοπος Βενιαμίν. Φιλική Εταιρεία. Εκστρατεία κατά του Αλή πασά (1)
  Περί τα τέλη του 1819, η Σουλτανική κυβέρνηση έλαβε γνώση των ενεργειών του Αλή πασά, ο οποίος ετοίμαζε σοβαρό κίνημα· ξύπνησε δε από τον λήθαργο, και απέσυρε την εμπιστοσύνη που είχε […]
 • Όποιος πλήρωνε, είχε σχολείο. Απλώς το σχολείο, φανερό πάντα, δεν ήταν είδος πρώτης ανάγκης. Επειδή λοιπόν τα λίγα κολλυβογράμματα τα ήξεραν οι ιερείς, εύκολα ταυτίστηκε η εκκλησία και το μοναστήρι με το σχολειό.8 Νοεμβρίου 2015 Το (ανύπαρκτο) κρυφό σχολειό (5)
  Όποιος πλήρωνε, είχε σχολείο. Απλώς το σχολείο, φανερό πάντα, δεν ήταν είδος πρώτης ανάγκης. Επειδή λοιπόν τα λίγα κολλυβογράμματα τα ήξεραν οι ιερείς, εύκολα ταυτίστηκε η εκκλησία και το […]
 • Στο αρχείο υπάρχουν φωτογραφίες της δεκαετίας του 1920-1930 απο τα χωριά Βωβούσα, Δίστρατο, Κεφαλόβρυσο, Λάιστα Ζαγορίου, Λαχανόκαστρο, Μαλακάσι, Μέτσοβο, Σαμαρίνα, Σμίξη, Φούρκα και τη Βέροια.5 Απριλίου 2014 Φωτογραφικό αρχείο της Margaret Hasluck (0)
  Φωτογραφικό αρχείο της Margaret Hasluck H Margaret Masson Hardie Hasluck, (1885 - 1948), ήταν σκωτσέζα γεωγράφος, γλωσσολόγος, αρχαιολόγος και μελετητής. Αποφοίτησε από το […]
 • Greece Expiring on the Ruins of Missolonghi by Eugène Ferdinand Victor Delacroix8 Μαΐου 2014 Η δυσκολία να είσαι Έλληνας (1)
  Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Εκκλησία έκανε καλά τη δουλειά της από εκκλησιαστική άποψη. Και έκανε πολύ καλά που έκανε καλά τη δουλειά της. Αλλά είναι τερατώδες να βαφτίζουμε εθνικό […]
 • Θοδωρής Κολοκοτρώνης - πίνακας του Θεόφιλου14 Νοεμβρίου 2016 Ο Λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα (2)
  Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας […]
 • Ο Νικηταράς ήταν Αρκάς. Γεννήθηκε στο χωριό Τουρκολέκα της Μεγαλόπολης το 1782 και πατέρας του ήταν ο κλέφτης Σταματέλος Τουρκολέκας.25 Μαρτίου 2014 Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς ο Τουρκοφάγος (1782-1849) (0)
  Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς ο Τουρκοφάγος (1782-1849) Νικηταρά –ΝικηταράΠού ᾽χεις στα πόδια σου φτεράκαι στην καρδιά ατσάλι. Κείμενο: Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας […]
 • 182125 Μαρτίου 2014 Ένας Ιερισσιώτης αγωνιστής του 1821 αφηγείται (0)
  Ένας Ιερισσιώτης αγωνιστής του 1821 αφηγείται. Από επετειακό άρθρο του Χρήστου Καραστέργιου στο περιοδικό "Κύτταρο Ιερισσού" για τα 190 χρόνια από την επανάσταση του 1821. τεύχος 5/2011, […]
 • Η υποψηφιότητα Τσίπρα και η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ οδηγούν σε έναν αναπροσανατολισμό της συζήτησης για την Ευρώπη, θυμίζοντας ότι η νεοφιλελεύθερη Ευρώπη είτε θα αλλάξει είτε θα διαλυθεί με τον πιο δραματικό τρόπο. Οι φιλοευρωπαίοι με τον Τσίπρα, οι αρνητές της Ευρώπης με τους νεοφιλελεύθερους18 Μαρτίου 2014 Νίκος Θεοτοκάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ ωριμάζει βιαίως (0)
  «Η ανανεωτική Αριστερά είναι ο μόνος πολιτικός οργανισμός στη χώρα μας που έχει τολμήσει, δεκαετίες τώρα, να ανοίξει τα ντουλάπια με τους σκελετούς και να βγάλει στο φως τα δικά της […]
 • Παλιά φωτογραφία της Κοζάνης3 Σεπτεμβρίου 2014 Ιστορία της Κοζάνης: Εκστρατεία Αμπαλαμπούτ πασά (1)
  Ύστερα απ' την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης στη Χαλκιδική και την κατάσβεσή της, ο αιμοχαρής Διαρβεκήρ βαλεσή Αβδούλ – Αμπούτ ή Αμπαλαμπούτ πασάς, οδηγώντας 25 χιλιάδες στράτευμα […]
 • Louis Dupré, Photo Pikos from Souli. Σουλιώτης21 Οκτωβρίου 2014 Αρβανίτες: Οι Δωριείς του Νέου Ελληνισμού (7)
  Αρβανίτες: Οι Δωριείς του Νέου Ελληνισμού Κείμενο: Βασίλης Ραφαηλίδης Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Έθνος (17.5.87) ΜΙΑ σειρά κειμένων για τους 'Ελληνες και την ελλη­νικότητα που […]

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.