7 Φεβρουαρίου 2016 at 20:22

Θεσμικό Πλαίσιο Ίδρυσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

από

Θεσμικό Πλαίσιο Ίδρυσης Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Κείμενο: Πανελλήνια Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη οποιουδήποτε τύπου επιχειρηματικότητας είναι η διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου και κυρίως του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Η ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου θέτει τα θεμέλια για μια υγιή επιχειρηματικότητα κυρίως όταν οι όροι λειτουργίας είναι σαφώς καθορισμένοι και σε σχετικά χαμηλή μεταβλητότητα. Σε αυτή τη λογική ακολούθως θα παρουσιαστεί το διεθνές και ελληνικό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο

Τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες της να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες με κοινωνική αποστολή. Η κεντρική πολιτική της ΕΕ εστιάζει σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του τρίτου τομέα που να είναι σε θέση να δραστηριοποιηθούν στις διεθνείς αγορές σε όρους ίσους με τις κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιχειρήσεις.

Τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες της να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες με κοινωνική αποστολή.
Τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας έχουν τοποθετηθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ ώστε να ενθαρρυνθούν οι πολίτες της να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες με κοινωνική αποστολή.

Ορισμένες κρίσιμες χρονικές περίοδοι που είναι χρήσιμο να μνημονευθούν για την καλύτερη κατανόηση του πολιτικού πλαισίου είναι για παράδειγμα το έτος 1989 όπου ξεκινάει η προσπάθεια της ΕΕ για τη διάδοση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ενώ τον καιρό αυτό μια πλειάδα προγραμμάτων χρηματοδοτήθηκαν για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μεγάλη έμφαση ωστόσο στην κοινωνική οικονομία έχει δοθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων που έχει εγκρίνει μια σειρά χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Μια ακόμα σημαντική χρονολογία είναι το έτος 2003 όπου το συμβούλιο της ΕΕ προσπάθησε να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής οικονομίας με την παροχή ενός υποδείγματος για τη σύνταξη καταστατικού συνεταιριστικής εταιρείας. Το επόμενο έτος, η ΕΕ εξέδωσε ειδικό οδηγό και οδηγίες για την προώθηση των συνεταιριστικών εταιριών στην Ευρώπη και τη βελτίωση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΕ, 2013). Τέλος, μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην κοινωνική οικονομία ήταν το πρόγραμμα EQUAL.

Μια δεύτερη βασική συμβολή της ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι η θέσπιση κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενθάρρυνση των επιχειρηματιών να επενδύσουν στην κοινωνική οικονομία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νομικό πλαίσιο δεν είναι ομοιόμορφο σε ολόκληρη την ΕΕ για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεπώς ορισμένες ενδεικτικές νομοθεσίες για κάποιες χώρες θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με θέματα κοινωνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, στην Ιταλία θεσπίστηκε ο νόμος 381/1991 για την κοινωνική συνεργασία των επιχειρήσεων με νομική μορφή την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ). Από την εν λόγω νομοθεσία φαίνεται ότι οι δύο τύποι κοινωνικών επιχειρήσεων που είναι δυνατόν να αναπτύσσονται είναι η συνεργατική επιχείρηση τύπου Α, που μπορεί να παρέχει κοινωνικές, εκπαιδευτικές και υγειονομικές υπηρεσίες και η συνεργατική επιχείρηση τύπου Β, που έχει τη δυνατότητα να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες και έχει στόχο την απασχόληση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η ίδρυση των επιχειρήσεων μπορεί να γίνει από τρία άτομα και πάνω, ενώ μπορεί να είναι μέλη στον συνεταιρισμό οι εργαζόμενοι, οι χρηματοδότες, τα μέλη της κοινωνίας και οι εθελοντές.

Στην Ισπανία το νομικό πλαίσιο που αφορά στις συνεργατικές επιχειρήσεις είναι κυρίως ο Ν. 27/1999, ενώ υπάρχει μια πλειάδα από σχετικές νομοθεσίες που έχουν ισχύ μόνο σε επίπεδο περιφέρειας. Τουλάχιστον 14 διαφορετικές νομοθεσίες παρουσιάζονται σε περιφερειακό επίπεδο και ισχύουν μόνο για την περιφέρεια που έχουν θεσπιστεί. Οι τύποι συνεργατικών επιχειρήσεων που έχουν υπαγορεύονται από αυτές τις νομοθεσίες, αφορούν συνεργασίες νοικοκυριών, συνεργασίες καταναλωτών και συνεργασίες ασφαλιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε το 2004 την έννοια της κοινοτικά ενδιαφερόμενης επιχείρησης με τη νομοθεσία companies ACT 2004 (audit, investigations and community interest company). Η βασική ιδέα είναι να αναπτυχθούν επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης που προσφέρουν οφέλη στην κοινωνία και όχι επιχειρήσεις με μόνο στόχο την κερδοφορία τους. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί είναι περιορισμένης ευθύνης με εγγυήσεις και πολύ λίγες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές.

Η Γερμανία παρουσιάζει μια ποικιλία ως προς τους τύπους κοινωνικών επιχειρήσεων που έχουν στόχο κυρίως την ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας. Η ίδρυση των κοινωνικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται από διάφορους δημόσιους (λ.χ. δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις), ιδιωτικούς οργανισμούς και πολίτες. Η νομική μορφή που λαμβάνουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι συνεταιριστικής μορφής και προσλαμβάνουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι χρόνια άνεργοι.

Τέλος, στη Γαλλία οι πλειάδα των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων αφορούν στην ενσωμάτωση στην αγορά μακροχρόνια ανέργων και στην απασχόληση ενός πολύ μικρού ποσοστού εργαζομένων που είναι εκτός αγοράς εργασίας για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Η χρηματοδότηση αυτών των επιχειρήσεων γίνεται είτε από δημόσιους πόρους είτε από τους κατοίκους μιας περιοχής για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

3.2 Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα μπορεί να διακριθεί στις κρατικές πολιτικές και στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την κοινωνική οικονομία. Στην πρώτη κατηγορία μπορεί να συμπεριληφθούν τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με τη βοήθεια της ΕΕ για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Για παράδειγμα, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Equal που εφαρμόστηκε και στην Ελλάδα είχε σκοπό να αυξήσει την απασχόληση ευάλωτων ομάδων και να διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε σκοπό να βοηθήσει σε μια σειρά θεμάτων, όπως είναι: α) η ενσωμάτωση και η εξομοίωση κοινωνικών ομάδων που υπόκεινται σε διακρίσεις στην αγορά εργασίας, β) η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γ) η συνεχής προσαρμογή των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες οικονομικές και τεχνικές προκλήσεις και ε) η αποφυγή του επαγγελματικού διαχωρισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επίσης, το ελληνικό κράτος έχει θεσπίσει έναν αριθμό ασφαλιστικών και φορολογικών μέτρων, ενώ έχει θεσπιστεί και μια ομάδα μέτρων για τη διατήρηση επιδομάτων και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και εργάζονται σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν προβλεφθεί, καθώς και φορολογικές απαλλαγές για το ποσό των κερδών των κοινωνικών επιχειρήσεων που προορίζονται για τη δημιουργία αποθεματικών.

Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα νομικά κατοχυρώθηκε με το Ν.2716/1999 όπου καθορίζονται οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένοι Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) με βασικό ρόλο την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, οι Κοι.Σ.Πε είναι δυνατόν να έχουν παραγωγικές, καταναλωτικές, εμπορικές, πιστωτικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές υπηρεσίες. Η νομοθεσία που αφορά στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα επικαιροποιείται με το Ν. 4019/2011 από όπου προκύπτει μια νέα μορφή κοινωνικής επιχείρησης, η λεγόμενη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Ειδικότερα, αυτός ο τύπος κοινωνικής επιχείρησης μπορεί να λάβει τη μορφή αστικού συνεταιρισμού με κοινωνική αποστολή και έχει εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη μιας Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα είτε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα.

Ορισμένα χρήσιμα στοιχεία του Ν.4019/2011 για την κατανόηση των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι:

(α) η καταγραφή των ιδρυόμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
(β) ο αστικός και συνεταιριστικός χαρακτήρας των κοινωνικών επιχειρήσεων που υπάγονται στο αστικό δίκαιο και επιβάλλεται η υπογραφή του καταστατικού από επτά άτομα, όπως επιβάλλεται και με τους αστικούς συνεταιρισμούς,
(γ) η σύνθεση των μελών δύναται να είναι τουλάχιστον κατά τα 2/3 από φυσικά πρόσωπα και το υπόλοιπο 1/3 να αποτελείται από νομικά πρόσωπα,
(δ) η συμμετοχή των φυσικών μελών δεν συνδέεται με ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις,
(ε) η διανομή των κερδών στα μέλη θεωρείται απαγορευμένη ενέργεια παρά μόνο στην περίπτωση όπου αυτά ταυτόχρονα αποτελούν τους εργαζόμενους της επιχείρησης σε ποσοστό 37%. Το υπόλοιπο 5% παρακρατείται ως αποθεματικό και το υπόλοιπο ποσό μοιράζεται ως δώρο για την αύξηση της παραγωγικότητας στους εργαζομένους,
(στ) οι πόροι μπορεί να είναι από τις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, από δωρεές τρίτων και από εισφορές δημόσιων οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://koinsep.orghttps://www.facebook.com/koinsep.org/

(Εμφανιστηκε 138 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Leave a Reply

avatar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

  Εγγραφή  
Ενημέρωση όταν