10 Δεκεμβρίου 2013 at 05:21

Κίνημα χωρίς μεσάζοντες: Η αδιαμεσολάβητη οργάνωση της κοινωνίας

από
Κίνημα χωρίς μεσάζοντες: Η αδιαμεσολάβητη οργάνωση της κοινωνίας

Του Βασίλη Ρόγγα*

Στις αρ­χές του 2012, μέ­σα σε ο­κτώ ώ­ρες,  μια ο­μά­δα πο­λι­τών σε μια ε­παρ­χια­κή πό­λη της Ελλά­δας ορ­γά­νω­σε την χω­ρίς με­σά­ζο­ντες α­πευ­θείας δια­νο­μή 100 τό­νων πα­τά­τας Νευ­ρο­κο­πίου. Από τό­τε που η Εθε­λο­ντι­κή Ομά­δα Νο­μού Πιε­ρίας λει­τούρ­γη­σε ως πυ­ρο­δό­της, έ­χουν γί­νει χι­λιά­δες δια­νο­μές προϊό­ντων κά­θε εί­δους σε ό­λη τη χώ­ρα. Ποια εί­ναι η α­πο­τί­μη­ση  και ποιες οι προο­πτι­κές για τα κα­τά τό­πους «Σπά­με τους Με­σά­ζο­ντες»;
Η κο­ρύ­φω­ση της δη­μό­σιας δια­μαρ­τυ­ρίας των δυο πρώ­των χρό­νων για την ε­πι­βο­λή των μνη­μο­νίων, κα­τέ­λη­ξε στην με­γα­λύ­τε­ρη δια­δή­λω­ση της νεώ­τε­ρης με­τα­πο­λί­τευ­σης στις 12 Φε­βρουα­ρίου 2012 και σχε­δόν συ­μπί­πτει με το ε­κεί­νο το πρώ­το σπά­σι­μο των με­σα­ζό­ντων.

Σή­με­ρα, οι δια­νο­μές χω­ρίς με­σά­ζο­ντες συ­νε­χί­ζο­νται με με­γά­λη έ­ντα­ση α­πό πολ­λούς σχε­δόν σε κά­θε γει­το­νιά, πα­ρό­τι η τη­λε­ο­πτι­κή κά­λυ­ψη δεν υ­φί­στα­ται.
Σή­με­ρα, οι δια­νο­μές χω­ρίς με­σά­ζο­ντες συ­νε­χί­ζο­νται με με­γά­λη έ­ντα­ση α­πό πολ­λούς σχε­δόν σε κά­θε γει­το­νιά, πα­ρό­τι η τη­λε­ο­πτι­κή κά­λυ­ψη δεν υ­φί­στα­ται.

Σύ­ντο­μα κλεί­νουν δύο χρό­νια α­πό την πρώ­τη δια­νο­μή στην Κα­τε­ρί­νη. Πέ­ραν της πο­λύ με­γά­λης κομ­μα­τι­κής α­να­διά­τα­ξης στις τε­λευ­ταίες ε­κλο­γές, η μνη­μο­νια­κή συν­θή­κη η­γε­μο­νεύει σε ό­λα τα πε­δία, ε­νώ η κι­νη­μα­τι­κή ύ­φε­ση δια­πι­στώ­νε­ται α­πό ό­λο και πιο πολ­λούς.
Από τό­τε, η δρά­ση πολ­λών πο­λι­τών κι­νή­θη­κε και κι­νεί­ται α­κό­μα στο ε­πί­πε­δο, κυ­ρίως αλ­λά ό­χι μό­νο, της αλ­λη­λεγ­γύης. Φαί­νε­ται πως εί­ναι αυ­τό το ε­πί­δι­κο που συ­γκι­νεί και δρα­στη­ριο­ποιεί πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό ό­λα τα άλ­λα. Οι α­κτι­βι­στές δια­λέ­γουν να α­σχο­λη­θούν με την παι­δεία, την υ­γεία, την τρο­φή, τη στέ­γα­ση. Οι αλ­λη­λέγ­γυοι/ες κα­τη­γο­ρή­θη­καν για φι­λαν­θρω­πία, α­στι­κή πο­λι­τι­κή, στή­ριγ­μα των νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρων πο­λι­τι­κών ι­διαί­τε­ρα α­πό κομ­μά­τια της α­ρι­στε­ράς.
Οι ε­κα­το­ντά­δες συλ­λο­γι­κό­τη­τες που δη­μιουρ­γή­θη­καν α­πό τα κά­τω δεν εί­ναι οι μό­νες. Την πο­λι­τι­κή υ­πε­ρα­ξία του πε­δίου, ι­διαί­τε­ρα στο θέ­μα της τρο­φής, θέ­λη­σαν να καρ­πω­θούν ε­τε­ρό­κλη­τες συλ­λο­γι­κό­τη­τες ή ορ­γα­νι­σμοί: δή­μοι, εκ­κλη­σία, Χρυ­σή Αυ­γή, Ο­ΝΝΕΔ κ.α.
Εί­ναι προ­φα­νές πως ό­λες αυ­τές οι προ­σπά­θειες ού­τε το ί­διο πρό­ση­μο εί­χαν, ού­τε πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο θέ­λη­σαν να φέ­ρουν σε α­πευ­θείας ε­πα­φή τους πο­λί­τες με τους πα­ρα­γω­γούς.
Σε ό,τι α­φο­ρά τα εγ­χει­ρή­μα­τα των α­πό κά­τω με τα­ξι­κό πρό­ση­μο, με αλ­λη­λέγ­γυα και ό­χι φι­λαν­θρω­πι­κή διά­θε­ση, που εί­ναι και τα πε­ρισ­σό­τε­ρα, έ­παι­ξε με­γά­λο ρό­λο στην ε­ξά­πλω­ση των προ­σπα­θειών τους το γρή­γο­ρο μοί­ρα­σμα της ε­μπει­ρίας με­τα­ξύ των α­κτι­βι­στών. Ανοί­χτη­κε ζω­τι­κός χώ­ρος για μια πο­λύ συ­γκε­κρι­μέ­νη δρά­ση που ή­ταν ε­ντε­λώς κα­τα­νο­η­τή α­πό την κοι­νω­νία, μπο­ρού­σαν να την ε­πι­χει­ρή­σουν α­κό­μα και λί­γοι και α­πο­τε­λού­σε νί­κη η  κά­θε δια­νο­μή προϊό­ντων.
Σή­με­ρα, οι δια­νο­μές χω­ρίς με­σά­ζο­ντες συ­νε­χί­ζο­νται με με­γά­λη έ­ντα­ση α­πό πολ­λούς σχε­δόν σε κά­θε γει­το­νιά, πα­ρό­τι η τη­λε­ο­πτι­κή κά­λυ­ψη δεν υ­φί­στα­ται. Μά­λι­στα, ε­πι­χει­ρεί­ται  η κα­τα­στο­λή αυ­τών των κι­νη­μά­των σε διά­φο­ρες πε­ριο­χές α­πό Δή­μους, συν­δι­κα­λι­στές των λαϊκών α­γο­ρών, την α­στυ­νο­μία :  «Λι­μά­νι της α­γω­νίας» στον Πει­ραιά (2/6/2013), Ωραιό­κα­στρο Θε­σ/νί­κης (5/11/2013) Επι­τρο­πή κα­τοί­κων κέ­ντρου Θε­σ/νί­κης (29/1/2013), Πρω­το­βου­λία αλ­λη­λεγ­γύης πο­λι­τών Δή­μου Φυ­λής (1/6/2013) και πολ­λές άλ­λες.
Πα­ράλ­λη­λα, οι α­κτι­βι­στές έ­χουν να α­ντι­με­τω­πί­σουν ε­πι­πλέ­ον προ­βλή­μα­τα: την κι­νη­μα­τι­κή κού­ρα­ση που τους κα­τα­βά­λει, τον ελ­λι­πή συ­ντο­νι­σμό με­τα­ξύ τους, το πρό­βλη­μα της α­ξιο­πι­στίας ή της ε­ναλ­λα­γής των πα­ρα­γω­γών και τη φθί­νου­σα ε­θε­λο­ντι­κή συ­νει­σφο­ρά α­νά­με­σα σε άλ­λα.
Και η πο­λι­τι­κή στό­χευ­ση; Θα μπο­ρού­σε να α­πα­ντή­σει κα­νείς, πως α­κό­μα και η ί­δια η αυ­τοορ­γα­νω­μέ­νη κι­νη­το­ποίη­ση α­πλών πο­λι­τών για έ­να ζή­τη­μα που τους α­πα­σχο­λεί ό­λους και ό­λες εί­ναι μια νί­κη, που πριν συμ­βούν αυ­τές οι δρά­σεις α­πλώς δεν υ­πήρ­χε. Όμως δεν εί­ναι μό­νο αυ­τό.
Τα «σπα­σί­μα­τα» δί­νουν την δυ­να­τό­τη­τα για φθη­νή και ποιο­τι­κή τρο­φή χω­ρίς κα­πέ­λο α­πό τους με­σά­ζο­ντες και αυ­τό πα­ρα­μέ­νει το πιο σπου­δαίο. Εί­ναι έ­μπρα­κτα πα­ρα­δείγ­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύης και πολ­λές φο­ρές α­παι­τούν α­πό τους πα­ρα­γω­γούς να δο­θεί πο­σο­στό των προϊό­ντων σε α­πό­ρους των δή­μων τους. Μέ­σω των πλαι­σιώ­σεων τους (αλ­λη­λεγ­γύη, συμ­με­το­χή, αυ­τοορ­γά­νω­ση) δια­μορ­φώ­νουν μια α­ξια­κή ατ­ζέ­ντα άλ­λη α­πό την κυ­ρίαρ­χη.  Έχουν τη δυ­να­τό­τη­τα να ε­πε­κτα­θούν, να χω­ρι­κο­ποιη­θούν, να γί­νουν θε­σμοί της κοι­νω­νίας αν με­ταλ­λα­χθούν σε κα­τα­να­λω­τι­κούς συ­νε­ται­ρι­σμούς.
Υπο­δείγ­μα­τα συ­νε­ται­ρι­σμών των κα­τα­να­λω­τών εί­ναι πολ­λές φο­ρές ε­πι­τυ­χή, ι­διαί­τε­ρα στην ι­τα­λι­κή ε­μπει­ρία. Όμως και αυ­τά θα μπο­ρού­σαν να κα­τα­λή­ξουν σε μια άλ­λη εκ­δο­χή α­γο­ράς. Η δυ­να­τό­τη­τα να μη συμ­βεί κά­τι τέ­τοιο εί­ναι ε­ξί­σου ε­φι­κτή. Τα «σπά­με τους με­σά­ζο­ντες» μπο­ρούν να πε­ρά­σουν στο ε­πό­με­νο στά­διο, να γί­νουν κα­τα­να­λω­τι­κοί συ­νε­ται­ρι­σμοί, να εί­ναι ε­μπράγ­μα­τοι α­ρω­γοί τους πα­ρα­γω­γι­κού με­τα­σχη­μα­τι­σμού της χώ­ρας σε σχέ­ση με το α­γρο­το­δια­τρο­φι­κό σύ­μπλεγ­μα.

Οι συ­νε­ται­ρι­σμοί

«Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός των Εξαρ­χείων α­νοί­γει στις 11 Δε­κεμ­βρίου και ο­νο­μά­ζε­ται «Κοι­νω­νι­κό Συ­νε­ται­ρι­στι­κό Πα­ντο­πω­λείο Εξαρ­χείων». Θα εί­ναι α­νοι­χτός κα­θη­με­ρι­νά 10:00 με 14:00 και 17:00 με 21:00, το Σάβ­βα­το το πρωί και φυ­σι­κά την Κυ­ρια­κή κλει­στά. Εδρεύει Μαυ­ρο­μι­χά­λη 98 και α­πο­τε­λεί­ται α­πό 15 συ­νε­ταί­ρους., δη­λώ­νει στην «Επο­χή» ο Δη­μή­τρης Πα­πα­νι­κο­λό­που­λος για το νέο κα­τα­να­λω­τι­κό συ­νε­ται­ρι­σμό στα Εξάρ­χεια:
Βρε­θή­κα­με μα­ζί μέ­σα α­πό την α­ρι­στε­ρά αν και έ­χου­με δια­φο­ρε­τι­κές δια­δρο­μές εί­μα­στε δια­φο­ρε­τι­κών γε­νεών και α­φε­τη­ριών. Το βα­σι­κό σκε­πτι­κό εί­ναι να φτιά­ξου­με το συ­νε­ται­ρι­σμό έ­τσι ώ­στε σε μό­νι­μη βά­ση μπο­ρού­με να φέρ­νου­με σε ε­πα­φή τους κα­τα­να­λω­τές και τους πα­ρα­γω­γούς. Μπο­ρού­με να ε­πη­ρεά­ζου­με και τις τι­μές, λει­τουρ­γού­με α­ντι­πα­ρα­θε­τι­κά με τα σού­περ μάρ­κετ και θα εί­μα­στε πιο φθη­νοί α­πό τη λαϊκή. Φρο­ντί­ζου­με να δί­νο­μαι κα­λές τι­μές στους πα­ρα­γω­γούς για­τί τους θεω­ρού­με μέ­ρος του κι­νή­μα­τος. Το μό­νο κα­πέ­λο στην τι­μή που βά­ζου­με εί­ναι για τα λει­τουρ­γι­κά έ­ξο­δα. Στο μέλ­λον θα δού­με την προο­πτι­κή να ερ­γά­ζο­νται ά­νερ­γοι/ες.
Δου­λεύο­ντας ε­θε­λο­ντι­κά δί­νου­με κα­λύ­τε­ρες τι­μές στους κα­τα­να­λω­τές. Δεν έ­χου­με μό­νο μέ­ρι­μνα για το φθη­νό, αλ­λά και για το ποιο­τι­κό. Τα εγ­χει­ρή­μα­τα θα γί­νο­νται ό­λο και κα­λύ­τε­ρα αν α­πο­κτη­θούν κα­λές σχέ­σεις με τους πα­ρα­γω­γούς. Τα προϊό­ντα μας θα εί­ναι ό­λα ελ­λη­νι­κά. Όσο πε­ρισ­σό­τε­ροι μπαί­νουν στο παι­χνί­δι τό­σο κα­λύ­τε­ρα εί­ναι και για την ποιό­τη­τα και την τι­μή.
Έχου­με ως α­πώ­τε­ρο σκο­πό τη δια­τρο­φι­κή α­σφά­λεια και ε­πάρ­κεια. Σε έ­κτα­κτη πε­ρί­πτω­ση (αλ­λα­γή νο­μί­σμα­τος, ε­μπάρ­γκο κλπ) οι συ­νε­ται­ρι­σμοί τέ­τοιου εί­δους θα δια­σφα­λί­σουν τη ροή προϊό­ντων στις πό­λεις.
Ταυ­τό­χρο­να θέ­λου­με να κα­το­χυ­ρώ­σου­με νο­μι­κά χει­ρο­τέ­χνες ή με­τα­ποιη­τές προϊό­ντων (σα­πού­νια, μαρ­με­λά­δες). Τους κά­νου­με μέ­λη του συ­νε­ται­ρι­σμού έ­τσι ώ­στε να εί­ναι ό­σο πιο νο­μό­τυ­πο μιας και εί­μα­στε πολ­λοί οι ά­νερ­γοι που α­σχο­λού­μα­στε με αυ­τά.
Πι­στεύω πως κά­θε συ­νε­ται­ρι­σμός εί­ναι και κόμ­βος, προω­θεί το συ­νε­ται­ρι­στι­κό εγ­χεί­ρη­μα. Κά­νου­με ή­δη κά­ποιες πα­ραγ­γε­λίες μα­ζί με το ΣΥΝ ΖΩ. Αυ­τό θα βο­η­θή­σει και τις τι­μές. Εί­μαι βέ­βαιος πως η κοι­νω­νι­κή συ­νο­χή δη­μιουρ­γεί­ται με κοι­νω­νι­κούς αρ­μούς και οι συ­νε­ται­ρι­σμοί εί­ναι κά­τι τέ­τοιο. Έχουν ευ­θύ­νη α­πέ­να­ντι στην κοι­νό­τη­τα που τις πε­ρι­στοι­χί­ζει και αυ­τό τους δια­φο­ρο­ποιεί α­πό ό­λους τους άλ­λους.

Κρα­τι­κή κα­τα­στο­λή σε ό­λη την χώ­ρα

Oλο το προ­η­γού­με­νο διά­στη­μα σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις τα κα­τά τό­πους κι­νή­μα­τα χω­ρίς με­σά­ζο­ντες δέ­χτη­καν ε­πι­θέ­σεις α­πό την α­στυ­νο­μία έ­πει­τα α­πό κα­ταγ­γε­λίες  δή­μων, ε­μπο­ρι­κών συλ­λό­γων και ε­πι­με­λη­τη­ρίων, προέ­δρων λαϊκών α­γο­ρών κλπ.
Η α­να­κοί­νω­ση της ο­μά­δας δρά­σης πο­λι­τών Ωραιο­κά­στρου «αλ­λη­λεγ­γύη για ό­λους» α­να­φέ­ρει:
«Την Κυ­ρια­κή 3/11 ε­πι­βλή­θη­καν κα­τα­σταλ­τι­κά μέ­τρα α­πό Α.Τ. Ωραιο­κά­στρου πα­ρου­σία Αστυ­νο­μι­κού Διοι­κη­τή με δέ­κα έ­νο­πλους α­στυ­νο­μι­κούς. Επι­βλή­θη­καν πρό­στι­μα α­πό 600 έως 1000 ευ­ρώ στους πα­ρα­γω­γούς».
Στη Βέ­ροια έ­στει­λαν α­στυ­νο­μία και ε­φο­ρία σε δια­νο­μή. Δια­βά­ζου­με α­πό την α­να­κοί­νω­ση των «πο­λι­τών της Βέ­ροιας»: «έ­διω­ξαν α­πό τον χώ­ρο της δια­νο­μής, τους πα­ρα­γω­γούς, πα­τά­τας, κρεμ­μυ­διών και λα­διού. Μή­πως δεν υ­πήρ­χαν τα­μεια­κές μη­χα­νές σε ό­λα; Μή­πως γι­νό­ταν με κά­ποιο τρό­πο φο­ρο­δια­φυ­γή; Όχι. Κό­πη­κε πρό­στι­μο για­τί δεν υ­πήρ­χε δελ­τίο α­πο­στο­λής.
Στις 16 Νο­εμ­βρίου η κα­τα­στο­λή χτύ­πη­σε και την Τού­μπα, στην 16η διά­θε­ση προϊό­ντων. Το alterthess κα­τέ­γρα­φε: «Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρίες στο ση­μείο βρί­σκο­νται ο Πρό­ε­δρος των λαϊκών α­γο­ρών και ο πρό­ε­δρος των πα­ρα­γω­γών των λαϊκών α­γο­ρών οι ο­ποίοι ζή­τη­σαν να γί­νει πα­ρέμ­βα­ση ώ­στε να δια­κο­πεί η διά­θε­ση προϊό­ντων».
Την 1η Δε­κεμ­βρίου η κα­τα­στο­λή χτύ­πη­σε στο Κέ­ντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης: «Σή­με­ρα, 1η Δε­κέμ­βρη στην Πλα­τεία Ρω­μαϊκής Αγο­ράς, ό­που το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα κά­θε Κυ­ρια­κή διε­ξά­γε­ται Αγρο­τι­κή Αγο­ρά χω­ρίς με­σά­ζο­ντες, με­τά α­πό κα­ταγ­γε­λία του Εμπο­ρι­κού ε­πι­με­λη­τη­ρίου Θε­σ/νί­κης ήρ­θε η α­στυ­νο­μία και α­πει­λώ­ντας με υ­ψη­λά πρό­στι­μα προς τους πα­ρα­γω­γούς, διέ­λυ­σε την α­γο­ρά χω­ρίς με­σά­ζο­ντες», κα­ταγ­γέλ­λει η α­να­κοί­νω­ση της ε­πι­τρο­πής των κα­τοί­κων του Κέ­ντρου της Θε­σ/νί­κης.
Την ερ­μη­νεία για τα τό­σα χτυ­πή­μα­τα στις α­γο­ρές χω­ρίς με­σά­ζο­ντες την δί­νει η ί­δια πά­λι α­να­κοί­νω­ση: «Εκτι­μού­με ό­τι η κα­τα­στο­λή ε­ντάσ­σε­ται στην γε­νι­κό­τε­ρη πο­λι­τι­κή κα­τεύ­θυν­ση της κυ­βέρ­νη­σης και της τρόι­κας για πε­ρι­στο­λή των δη­μο­κρα­τι­κών δι­καιω­μά­των και  κα­ταγ­γέλ­λου­με  την ο­ποια­δή­πο­τε δρά­ση κα­τα­στο­λής – απ’ ό­που κι αν προέρ­χε­ται- που έ­χει σαν στό­χο το κί­νη­μα των α­γο­ρών χω­ρίς με­σά­ζο­ντες».

Η θεωρία

Το αφιέρωμα του Rednotebook για την κοινωνική οικονομία έχει αρκετές και σημαντικές συμβολές.
Ο Ηλίας Ζίωγας περιγράφει: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συμμετέχει και δρα ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και πολιτικών υποκειμένων, από μικρές ομάδες και κοινωνικά κινήματα μέχρι πολυεθνικές κινήσεις και υπερεθνικούς σχηματισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση».
Ο Πέτρος Σταύρου από την πλευρά του τονίζει: «μορφές κοινωνικής οικονομίας (συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αλληλέγγυα δίκτυα, επιχειρήσεις δίκαιου εμπορίου, δημοτικές επιχειρήσεις, συμπράξεις ανέργων κλπ) μπορούν να αποτελέσουν την έναρξη ενός νέου, ενάρετου αυτή τη φορά, επενδυτικού κύκλου. Όμως, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι μπορεί να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί ένας νέος κύκλος κοινωνικοποιημένων επενδύσεων απλώς και μόνο με την αριθμητική αύξηση των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Εκείνο που χρειάζεται, παράλληλα, είναι και η καθιέρωση ενός δημοκρατικού σχεδιασμού της συνολικής οικονομίας με νέες  θεσμικές, διοικητικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες.»
Ο Αποστόλης Καψάλης προσθέτει: «εάν υπάρχει πεδίο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα αυτό θα γίνει με όρους κινήματος, με στόχους κοινωνικούς και όχι εξυπηρετώντας κυβερνητικές επιδιώξεις στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης στρατηγικής ιδιωτικοποίησης του δημοσίου και δημοσιοποίησης του ιδιωτικού. Η αριστερά και τα κινήματα θα πρέπει έγκαιρα να παρέμβουν καταλυτικά στο πεδίο, να μελετήσουν τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς εργασίας, να προβάλλουν το δικό τους όραμα για την αλληλέγγυα οικονομία και να αποτρέψουν διά των παρεμβάσεών τους την εδραίωση και την ενίσχυση μιας προσπάθειας αφενός αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης των αδιεξόδων της μνημονικής πολιτικής και αφετέρου δημιουργίας ενός νέου πελατειακού κράτους στη θέση του απερχόμενου».

Οι α­πό­ψεις της Αριστεράς

«Να σπά­σου­με τα α­σύ­δο­τα καρ­τέλ των με­σα­ζό­ντων α­πό το χω­ρά­φι στο ρά­φι,  θα διευ­κο­λύ­νου­με την αυ­τοορ­γά­νω­ση των πα­ρα­γω­γών, για την α­πευ­θείας διά­θε­ση των προϊό­ντων τους στους κα­τα­να­λω­τές».
(Αλέ­ξης Τσί­πρας, 15/9/2012, ο­μι­λία στους πα­ρα­γω­γι­κούς φο­ρείς, ΔΕΘ)

«Δη­μιουρ­γού­νται πο­λύ­μορ­φες δο­μές και δί­κτυα αλ­λη­λεγ­γύης, που α­πα­ντούν στα θέ­μα­τα της τρο­φής, της υ­γείας, γε­νι­κά των ά­με­σων βιο­τι­κών α­να­γκών. Δί­πλα σ’ αυ­τό το κί­νη­μα και συ­χνά σε συ­νερ­γα­σία α­να­πτύσ­σε­ται το «κί­νη­μα χω­ρίς με­σά­ζο­ντες» που στη­ρί­ζει ταυ­τό­χρο­να τους πα­ρα­γω­γούς, οι ο­ποίοι δια­θέ­τουν τα προϊό­ντα τους και τους κα­τα­να­λω­τές, οι ο­ποίοι α­γο­ρά­ζουν ε­λεγ­μέ­να προϊό­ντα σε χα­μη­λές τι­μές».
(Πο­λι­τι­κή α­πό­φα­ση Ιδρυ­τι­κού συ­νε­δρίου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην πε­ρι­γρα­φή των α­ντι­στά­σεων)

Να ε­νι­σχύ­σου­με ό­λες τις δο­μές, που α­σχο­λού­νται με την τρο­φή, με  με­γά­λες κα­μπά­νιες και χρή­μα­τα για­τί αυ­ξά­νο­νται τρο­μα­κτι­κά οι α­νά­γκες του λα­ού και α­ντι­με­τω­πί­ζου­με ι­διαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα μέ­σα στο κα­λο­καί­ρι. Να υ­πε­ρα­σπι­στού­με πο­λι­τι­κά το «Κί­νη­μα Χω­ρίς Με­σά­ζο­ντες».
(Ομι­λία Θε­α­νώς Φω­τίου στο 1ο συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)

Η ε­ναλ­λα­κτι­κή ρι­ζο­σπα­στι­κή α­γρο­τι­κή πο­λι­τι­κή μας έ­χει στό­χο μια βιώ­σι­μη γεωρ­γία προς ό­φε­λος των κοι­νω­νι­κών α­να­γκών, που θέ­τει στον πυ­ρή­να της […]την εκ βά­θρων α­να­συ­γκρό­τη­ση του συ­νερ­γα­τι­σμού και των συ­νε­ται­ρι­σμών,  κα­θώς και των ε­παγ­γελ­μα­τι­κών ορ­γα­νώ­σεων των α­γρο­τών, μέ­σα α­πό δη­μο­κρα­τι­κές, συμ­με­το­χι­κές και κι­νη­μα­τι­κές δια­δι­κα­σίες. Βε­βαίως η πρό­τα­σή μας για την πα­ρα­γω­γι­κή α­να­συ­γκρό­τη­ση του πρω­το­γε­νούς το­μέα εί­ναι α­νοι­κτή σε πε­ραι­τέ­ρω συ­ζή­τη­ση και ε­ξει­δί­κευ­ση, κα­θώς α­πευ­θύ­νε­ται αλ­λά και προϋπο­θέ­τει την ε­νερ­γό συμ­με­το­χή ό­λης της κοι­νω­νίας της υ­παί­θρου. Πρώ­τα και κύ­ρια των α­γρο­τών και των ε­μπλε­κο­μέ­νων με την α­γρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή αλ­λά και των το­πι­κών κοι­νω­νιών μέ­σα α­πό τους Οργα­νι­σμούς το­πι­κής αυ­το­διοί­κη­σης, τα πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά κι­νή­μα­τα, τις κι­νή­σεις «χω­ρίς με­σά­ζο­ντες»  και γε­νι­κό­τε­ρα τα δί­κτυα αλ­λη­λεγ­γύης.
(Δρα­γα­σά­κης, ε­φη­με­ρί­δα «Θεσ­σα­λία» 27/10/2013)

Το ΚΚΕ τάσ­σε­ται ε­να­ντίον των κι­νη­μά­των, ό­πως το­νί­ζε­ται σε α­να­κοί­νω­σή του, κα­τά των με­σα­ζό­ντων οι ο­ποίοι, «α­φού α­πο­προ­σα­να­το­λί­ζουν τους μι­κρούς φτω­χούς α­γρό­τες τους α­πο­μα­κρύ­νουν α­πό το α­γρο­τι­κό κί­νη­μα».
Η α­να­κοί­νω­ση του ΚΚΕ, στις αρ­χές του Μάρ­τη του 2012, εί­χε κά­νει αί­σθη­ση: «Με πρω­τα­γω­νι­στές τα ΜΜΕ των με­γα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών και την εν­θάρ­ρυν­ση της συ­γκυ­βέρ­νη­σης», ση­μειώ­νε­ται στην α­να­κοί­νω­ση, «ε­ξε­λίσ­σε­ται μια νέα, α­νή­θι­κη εκ­στρα­τεία προ­πα­γάν­δας για την ε­ξα­πά­τη­ση του λα­ού με τον κω­δι­κό “κί­νη­μα της πα­τά­τας”» και προ­σθέ­τει «παί­ζουν και α­ξιο­ποιούν τον πό­νο των φτω­χών λαϊκών στρω­μά­των που κα­θη­με­ρι­νά α­ντι­με­τω­πί­ζουν πρό­βλη­μα ε­πι­βίω­σης»
Απά­ντη­ση στο ΚΚΕ δί­νει ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που με α­να­κοί­νω­σή του α­να­φέ­ρει ό­τι «το α­πο­κα­λού­με­νο κί­νη­μα της πα­τά­τας α­πο­τε­λεί έ­να κο­ρυ­φαίο πα­ρά­δειγ­μα αυ­τοορ­γά­νω­σης των πα­ρα­γω­γών, α­πέ­να­ντι στις α­σύ­δο­τες πρα­κτι­κές με­σα­ζό­ντων» και α­φή­νει σα­φείς αιχ­μές ε­να­ντίον του ΚΚΕ: «Η Αρι­στε­ρά δεν μπο­ρεί να το α­ντι­με­τω­πί­ζει με ε­πι­φυ­λα­κτι­κό­τη­τα ή α­κό­μα και ε­χθρό­τη­τα, στο βαθ­μό που το κί­νη­μα αυ­τό, ό­πως και άλ­λα α­ντί­στοι­χα κι­νή­μα­τα, ε­νερ­γο­ποιεί τους πο­λί­τες».
Το ΚΚΕ ό­μως ε­πι­μέ­νει και θεω­ρεί ό­τι «ο στό­χος προ­βο­λής του κι­νή­μα­τος της φθη­νής πα­τά­τας εί­ναι ί­διος με ε­κεί­νον της προ­βο­λής του λε­γό­με­νου κι­νή­μα­τος των πλα­τειών».

*Πηγή: http://www.epohi.gr/portal/themata/15519-kinima-xoris-mesazontes-i-adiamesolaviti-organosi-tis-koinonias

(Εμφανιστηκε 292 φορές, 1 εμφανίσεις σήμερα)

Δείτε ακόμη:

Leave a Reply

avatar

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

  Εγγραφή  
Ενημέρωση όταν