3 Σεπτεμβρίου 2013 at 17:53

Οι Κυανοί, οι Κίτρινοι και το απόρρητο «σχέδιο Περικλής»

από

 Οι Κυανοί, οι Κίτρινοι και το απόρρητο «σχέδιο Περικλής»

Γράφει ο Δημήτρης Τζήκας

Η αξιωµατική αντιπολίτευση, όπως είχε προκύψει από τις εκλογές του 1961, κήρυξε «Ανένδοτο Αγώνα» για την αποκατάστα­ση της δηµοκρατίας και της νοµιµότητας στη χώρα. Διαδήλωση στα Ιουλιανά του 1965
Η αξιωµατική αντιπολίτευση, όπως είχε προκύψει από τις εκλογές του 1961, κήρυξε «Ανένδοτο Αγώνα» για την αποκατάστα­ση της δηµοκρατίας και της νοµιµότητας στη χώρα. Διαδήλωση στα Ιουλιανά του 1965

Όπως αποκαλύφθηκε, το σχέδιο «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» ήταν ένα ειδικό επιτελικό στρατιωτικό σχέδιο με διακηρυγμένο στόχο να επηρεάσει το αποτέλεσμα των ελληνικών βουλευτικών εκλογών του 1961, υπέρ της τότε δεξιάς παράταξης, η οποία ήταν ο νικητής του Εμφυλίου πολέμου (1946-9). Το σχέδιο καταγγέλθηκε δημοσίως στη Βουλή από τον  πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου στις 23 Φεβρουαρίου 1965 και πρακτικά της συνεδρίασης της «Συντονιστικής Επιτροπής» στις 11 και 12 Αυγούστου 1961 δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες της εποχής. Ο πρωθυπουργός της επίμαχης περιόδου, Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, παραδέχθηκε την ύπαρξη του σχεδίου, αρνήθηκε όμως ότι προοριζόταν να εφαρμοστεί σε εκλογές, παρά μόνο σε περίπτωση εξωτερικού ή εσωτερικού κινδύνου. Είχε προηγηθεί η εκλογική αναμέτρηση του 1958 στην οποία  η ΕΔΑ  καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και, ενισχυόμενη από την δεύτερη κατανομή ψήφων, φτάνει τις 79 έδρες. Είναι η πρώτη φορά στην ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία που η Αριστερά γίνεται Αξιωματική Αντιπολίτευση. Η κεντρώα παράταξη καταποντίστηκε, καθώς έλαβε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία της. Όπως είναι γνωστό, οι εξελίξεις που ακολούθησαν οδήγησαν στην επτάχρονη δικτατορία και στην απώλεια της μισής Κύπρου, με κύρια εγκληματική ευθύνη των Ελλήνων χουντικών, οι οποίοι επιχείρησαν πραξικόπημα στο νησί με τον Σαμψών και άναψαν το πράσινο φως στον τουρκικό Αττίλα. Δεν είμαι βέβαιος ότι η ιστορία διδάσκει, και αν το κάνει, η κάθε πολιτική παράταξη (θέλει να) αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα μαθήματά της. Διαπιστωμένο ιστορικά είναι ότι σε περιόδους κοινωνικής κρίσης τα δημοκρατικά πολιτικά δικαιώματα γίνονται κουρέλι από τον εκάστοτε ισχυρότερο και η φυσική βία φαίνεται να παίρνει τον πρώτο λόγο. Ο συντάκτης του σχεδίου Περικλής είναι σαφής και ξεκάθαρος: «Αι Ένοπλοι Δυνάμεις λόγω του συμπαγούς και πλήρως συγκεκροτημένου μηχανισμού, καλύπτοντος το μεγαλύτερον μέρος της Επικρα­τείας, δύνανται να διαδραματίσουν σοβαρώτατον ρόλον. Τα Σώματα Ασφαλείας δύνανται προεπιχειρησιακώς να δημιουργή­σουν κλίμα φοβίας και ηττοπαθείας εις τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ.»

 Τότε και τώρα, η  Εξουσία δεν περπατάει ποτέ μόνη στο δρόμο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Οι εκλογές έγιναν στις 11 Μαΐου 1958 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου. Στην αναμέτρηση αυτή πέντε σχηματισμοί (τρία κόμματα και δύο συνασπισμοί) είναι αντιμέτωποι. Η ΕΡΕ κερδίζει με μεγάλη διαφορά, σχηματίζοντας κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία.
Οι εκλογές έγιναν στις 11 Μαΐου 1958 από την υπηρεσιακή κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου. Στην αναμέτρηση αυτή πέντε σχηματισμοί (τρία κόμματα και δύο συνασπισμοί) είναι αντιμέτωποι. Η ΕΡΕ κερδίζει με μεγάλη διαφορά, σχηματίζοντας κυβέρνηση με απόλυτη πλειοψηφία.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (…)

«Να προδιαγράψη τας επιβαλομένας ν’ αναληφθώσιν ενεργείας υπό του συνόλου των κατά τας περιοχάς διατεθειμένων Εθνικών Αρχών επί τω σκοπώ όπως περιορισθή εις το ελάχιστον ο αριθμός των ατόμων άτινα ήθελον προσφερθή να εξυπηρετήσωσι κατά τας αναληφθησομένας επιχειρήσεις τας αντιπάλους δυνάμεις των ΚΙΤΡΙΝΩΝ». ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διά την εφαρμογών του Σχεδίου καθορίζονται αι προϋποθέσεις ως: α) Αι κατά τόπους Εθνικαί Αρχαί να τυγχάνουν πάντοτε της απολύτου συμπαραστάσεως των αρμοδίων προϊσταμένων των κυβερνητικών Αρ­χών δια πάσαν ενέργειαν των κατά των πρακτόρων ή συνεργατών και υποστηρικτών των ΚΙΤΡΙΝΩΝ.

β) «Οιοσδήποτε οργανισμός ή άτομον εμφανιζόμενον ως συνεργαζόμενον ή ενισχύον τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ, θεωρείται εχθρικόν». γ) Ως υπεύθυνον κλιμάκων εκπληρώσεως του σκοπού κατά Νομαρχιακήν περιφέρειαν θεωρείται η υπό τον Νομάρχην ή έτερον πρόσω­πον συντονιστική Επιτροπή.

δ) Διά την εφαρμογήν του Σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» πέραν της κανονι­κής οργανώσεως των αρμοδίων Εθνικών Αρχών θα χρησιμοποιηθή η ειδικώς οργανωθείσα Διοίκησις επί επιπέδου Συμβουλίου Εθνικής Αμύνης.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ (…).

α) Η εξουδετέρωσις πάσης προσπαθείας των ΚΙΤΡΙΝΩΝ διά να διεισδύσουν εις τας τάξεις των ΚΥΑΝΩΝ και ο περιορισμός του αριθμού των συμπαθούντων προς αυτούς ατόμων εντός της επικρα­τείας κατά την επιχείρησιν «ΠΕΡΙΚΛΗΣ», β) Η αποστολή θα καλυφθή:

Δια εφαρμογής Διοικητικών μέτρων διάτων οποίων είναι δυνατόν να εξασφαλισθή η υπέρ των ΚΥΑΝΩΝ συμπαράστασις του πληθυσμού. Διά καλύψεως υπό των Κυβερνητικών Αρχών, των υφιστάμενων των Διοικητικών Αρχών, ως προς τα υπ’ αυτών ληφθησόμενα μέτρα. Διά διαθέσεως υπό των Νομαρχιακών Διοικήσεων όλων των εις την διάθεσίν των μέσων, όλων των εκπροσώπων των κρατικών υπηρεσιών, διά την επιτυχίαν του Σχεδίου.

Διά συγκροτήσεως υπό των Ανωτέρων Στρατιωτικών Διοικήσεων των Δυνάμεων των ώστε να εξυπηρετηθή η εφαρμογή του Σχεδίου. Διά κατανομής των εις την διάθεσιν των Στρατιωτικών Δ/νσεων μέσων και κυρίως Μηχανικού προς κάλυψιν των εκ της εφαρμογής του παρόντος προκυπτουσών αναγκών.

Διά καθορισμού των πλαισίων χρησιμοποιήσεως των στελεχών των Στρατιωτικών Μονάδων προς υποστήριξιν των ενεργειών των Νομαρ­χιακών Δ/νσεων κατά την εφαρμογήν του Σχεδίου. Διά χρησιμοποιήσεως υπηρεσιακών παραγόντων ισχυράς προοωπικότητος εις το περιβάλλον εις το οποίον δρουν υπηρεσιακώς, εις το οικογενειακόν τοιούτον και το της περιοχής καταγωγής των, προς διαμόρφωσιν της απαιτουμένης ψυχολογίας διά την επιτυχίαν του σχεδίου.

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Εις την σελίδα 7 του Σχεδίου καθορίζεται ότι η απόλυτος εξασφάλισις του ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ των εκ του παρόντος απορρεουσών ενεργειών ως προς τας μεθόδους και τους σκοπούς του σχεδίου χαρακτηρίζεται ως ΖΩΤΙΚΗΣ σημασίας, η δε κοινοποίησις τούτου θα εκτελεσθή δι’ ειδικών συνδέσμων, μερίμνη της Σ.Σ. Επιτροπής της συγκροτηθείσης καρά του Αρχιστρατήγου και του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράρτημα «Α» του Σχεδίου «Περικλής»

(Το Παράρτημα τούτο αφορά την Οργάνωσιν-Συγκρότησιν Εθνικών Δυνάμεων).

Προς τούτο εις την συγκεντρωθείσαν Ανωτάτην Διοίκησιν διά την εφαρμογήν του Σχεδίου, υπήχθησαν άπαξ ο Κρατικός μηχανισμός, με Βασικήν Διοίκησιν δι’ εφαρμογήν του σχεδίου κατά Νομαρχιακήν Επιτροπήν, τον Νομάρχην ή εν απουσία τούτου τον προς τούτο οριζόμενον κρατικόν λειτουργόν εκ των εν τη περιοχή του Εθνικών Αρχών. Παρ’ εκάστη Νομαρχία συγκροτείται ειδική Συντονιστική Επιτροπή διά την επιχείρησιν «ΠΕΡΙΚΛΗΣ εκ των εν τη περιοχή Ανωτέρων Διοικητικών ή Δ/τών των Εθνικών Αρχών ή υπηρεσιών και βάσει των ειδικών δι’ εκάστην υπηρεσίαν ή Αρχήν εκδοθησομένων Δ/γών των Προϊσταμένων Κλιμακίων.

Αρμοδία Ανωτάτη Πολιτική Αρχή ως προς το παρόν, το Υπουργείον Εσωτερικών.

Αναφορικώς προς την χρησιμοποίησιν των Εθνικών Αρχών καθορίζο­νται τα ακόλουθα:

«Αι Ένοπλοι Δυνάμεις λόγω του συμπαγούς και πλήρως συγκεκροτημένου μηχανισμού, καλύπτοντος το μεγαλύτερον μέρος της Επικρα­τείας, δύνανται να διαδραματίσουν σοβαρωτατον ρόλον». «Τα Σώματα Ασφαλείας δύνανται προεπιχειρησιακώς να δημιουργή­σουν κλίμα φοβίας και ηττοπαθείας εις τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ». Την δράσιν των θα επηρεάοη η κάλυψις των ενεργειών των εκ των άνω:

Πολιτικοί Κεντρικοί Αρχαί: Διά καταλλήλων ενεργειών, δύνανται να διαγράψωσι, διά τας υπ’ αυτάς υπηρεσίας, γενικός κατευθύνσεις διά την θετικήν συμβολήν των εις τας υπ’ αυτάς υπηρεσίας, γενικάς κατευ­θύνσεις διά την θετικήν συμβολήν των εις τας επιχειρήσεις κατά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ».

Πολιτικοί Περιφερειακοί υπηρεσίαι: Βάσει κατευθύνσεων και εν στε­νή συνεργασία μετά των κατά τόπους στρατιωτικών Αρχών ως και υπό τον συντονιστικόν έλεγχον των Νομαρχιών, δύνανται να διαδραματίσουν σοβαρόν ρόλον εις τας επιχειρήσεις κατά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ» Κοινωνικοί οργανώσεις: ως Συνδικαλιστικοί, Συνεταιριστικοί, Πα- λαιοπολεμιστικαί, Πνευματική ηγεσία, Εκκλησία και Αρχαιοτοπικής Αυτοδιοικήσεως, δύνανται καταλλήλως χρησιμοποιούμενοι να δια­δραματίσουν σοβαρόν ρόλον κατά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων. Παράρτημα του «Β» Σχεδίου «Περικλής» (Το Παράρτημα τούτο αφορά τας Πληροφορίας). Εις το Παράρτημα τούτο μεταξύ των άλλων καθορίζεται: Η Χωροφυλακή: Να εντείνη τα μέρτα παρακολουθήσεως της δραστηριότητος των υπόπτων ατόμων συνεργασίας ή συμπαθείας προς τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ προβαίνουσα εις καταλλήλους ενεργείας δι’ απομόνωσεως των πλέον επικίνδυνων εκ τούτων.

Η Αστυνομία Πόλεων να ενεργήση ως και η Χωρ/κή διά τας περιοχάς της».

Ο Κρατικός Μηχανισμός: Να απομακρύνη τους υπόπτους συνεργα­σίας ή συμπαθείας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ εκ των θέσεων των, εις δευτερούσης σημασίας τοιαύτας». Παράρτημα «Γ» του Σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο αποτελεί πλήρες Σχεδίον Διαφωτίσεως του Σχεδίου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ», αναφερόμενον εις τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ και τους συνοδοιπόρους και περιλαμβάνον δυο περιόδους, την περίοδον της κηρύξεως των επιχειρήσεων και την προεπιχειρησιακήν περίοδον από της κηρύξεως των επιχειρήσεων.

β) Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο μεταξύ των άλλων καθορίζεται ότι: Η συνεργασία μετά των Εθνικών Πολιτικών Δυνάμεων της Αντιπολιτεύ­σεως εκτός του ότι εξυπηρετεί τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ εις την αντιμετώπισιν της φοβίας των οπαδών των, παρέχει και την ευχέρειαν να καλύψουν και την πραγματική ν των δύναμιν, και την έλλειψιν θέσεων επί των βασικών προβλημάτων, αλλά και τας επιδιώξεις των (σελίς 2). «Αι Ένοπλοι Δυνάμεις και δύνανται και πρέπει να ριφθούν εις τον αγώνα κατά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ δι’ όλων των μέσων των» (σελίς 4η). «θα παρασχεθή η απαιτουμένη υποστήριξις υπό των κατά τόπους Στρατιω­τικών και ενδεχομένων Πολιτικών Αρχών δια την διανομή και διοχέ- τευσιν του υλικού διαφωτίσεως, δια δε την ΦΑΙΑΝ προπαγάνδαν, θα υπάρξη απαιτουμένη κάλυψις υπό των Αστυνομικών Αρχών δια την διανομήν ταύτης» (σελίς 6η).

«Από της κηρύξεως των επιχειρήσεων αι Ένοπλοι Δυνάμεις και Μονάδες Στρατού και τα TEA θα διοργανώσουν την διανομήν και διοχέτευσιν, υπό μορφήν ΦΑΙΑΣ προπαγάνδας, προκηρύξεων, αφισσών, και φυλλαδίων και θα συλλέγουν και διαβιβάζουσιν προς τον ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΝ πληροφορίας απ’ ευθείας, γ) Η διανομή και μεταφορά του υλικού της ΦΑΙΑΣ προπαγάνδας θα γίνεται υπό το προπαρασκευασθησόμενον κάλυμμα της συνεργασίας ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ και Ενόπλων Δυνάμεων (σελίς 10).

6) Ως τηλεφωνικόν Κέντρον Αναφοράς καθορίζεται το τηλέφωνον ΑΘΗΝΩΝ 817.760. (Σημείωση: Το τηλέφωνον τούτο ανήκεν εις την Κ.Υ.Π. και τo εχειρίζετο ο Αντισυνταγματάρχης Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Παράρτημα «Δ» του Σχεδίου «Περικλής»

(Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τοΰτο αφορά τα Διοικητικά μέτρα).

Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο μεταξύ των άλλων καθορίζεται όπως:

Προκληθώσι αι απαιτούμενοι διοικητικοί ενέργειαι δια την απομάκρυνοιν εκ των κυρίων θέσεων εις δευτερεύουσας τοιαύτας παντός κρατικού λειτουργού υπόπτου συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ.

«Εκδηλωθή η μεγίστη δυνατή πίεσις των Αρχών Εθνικής Ασφαλείας τη χρησιμοποιήσει των πλέον αποδοτικών μεθόδων, επί πάσης ομάδος ή παντός ατόμου θεωρουμένου υπόπτου συνεργασίας ή προσκειμένου προς τους ΚΙΤΡΙΝΟΥΣ».

«Παρεμβάλλονται τα μέγιστα δυνατά εμπόδια εις την κίνησιν, ή δράσιν οργανώσεων ή ατόμων υπόπτων συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ». «Να αναζητωνται συνεχώς πληροφορίαι σχετικώς με την δράσιν πρα­κτόρων 5ης φάλαγγος ΚΙΤΡΙΝΩΝ ή συνεργαζομένων ή συμπαθού­ντων προς αυτούς ατόμων και βάσει τούτων να προπαρασκευάζονται οι ΜΑΥΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ επικινδύνων ατόμων επί τω σκοπώ όπως εφαρμοσθούν εν καιρώ τα υπό του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Ε» καθορι­ζόμενα ειδικά μέτρα. Παράρτημα «Ε» του Σχεδίου «Περικλής»

(Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τούτο αφορά τα ειδικά μέτρα των Αρχών και Υπηρεσιών Εθνικής Ασφαλείας δια το Σχέδιον «ΠΕΡΙΚΛΗΣ»), α) Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ τούτο καθορίζονται τα κάτωθι επί λέξει: Να προπαρασκευασθώ και με την έναρξιν της προπαρασκευαστικής φά­σεως επιχειρήσεως «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» να εκτελεσθή η συλληψις πάντων των θεωρουμένων ως επικινδύνων προς την έκβασιν της επιχειρήσεως «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» ατόμων.

β) Ταύτα δια του μηχανισμού των Μέτρων Εθνικής Ασφαλείας να εκτοπισθούν.

γ) Να προπαρασκευασθή και εν καιρώ να εφαρμοσθή η επιβολή πάσης δυνατής ψυχολογικής βίας, τόσον επί των υπόπτων συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, όσον και επί των τυχόν ανακαλυπτομένων οργάνων της 5ης φάλαγγος τούτων.

δ) Εμφανής παρακολούθησίς των υπό των Αστυνομικών οργάνων, συνεχής αστυνόμευσις πάσης ενεργείας των, παρεμβολή προσκομμά­των εις την υπό των Εθνικών αρχών ή υπηρεσιών απαιτουμένων υπ’ αυτών, εντός των δικαιωμάτων των, υπηρεσιακών εξυπηρετήσεων των, θα πρέπει να θεωρούνται ως πρόσφοροι και αποδοτικαί μέθοδοι ενεργείας δια την εξασφάλισιν της επιδιωκομένης ψυχολογικής βίας.

ε) Πάσα παράβασις υπόπτου συνεργασίας μετά των ΚΙΤΡΙΝΩΝ και δη δια τας περιπτώσεις που πρόκειται περί ατόμων παραγόντων, να καταμηνύεται και δια την ελαφροτέραν ακόμη περίπτωσιν εν τη επι­διώξει της μεγίστης δυνατής ψυχολογικής βίας, τόσον υπ’ αυτών τού­των, όσον κυρίως επί των προς ους ούτοι απευθύνονται εν τη προσπαθεία των της διευρύνσεως της 5ης φάλαγγος.

Εν Αθήναις τη 20/2/1965.

Χ. ΔΟΥΚΑΚΗΣ Αντιστράτηγος

* Πηγή: Αναστασιάδης Γεώργιος,  Σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας 1974-1992, Μαλλιάρης Παιδεία, 1993

και: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82

 

Δείτε ακόμη:

 • Σιδηροδέσμια η ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια29 Σεπτεμβρίου 2013 Την Τρίτη η απολογία των νεοναζί – Κρατούνται στη ΓΑΔΑ (0)
  Την Τρίτη η απολογία των νεοναζί - Κρατούνται στη ΓΑΔΑ Δίωξη για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και παράνομη οπλοκατοχή άσκησε ο εισαγγελέας κατά του αρχηγού της Χρυσής […]
 • Ο Γρηγόρης Λαμπράκης (Κερασίτσα Αρκαδίας 3 Απριλίου 1912 – Θεσσαλονίκη 27 Μαΐου 1963 [1]) ήταν γιατρός, αθλητής, και πολιτικός που δολοφονήθηκε από παρακρατικούς3 Οκτωβρίου 2013 Ο πατριωτισμός είναι το μετάλλιο της Αριστεράς (5)
  Ο πατριωτισμός είναι το μετάλλιο της Αριστεράς Του Βαγγέλη Ραπτόπουλου, συγγραφέα* Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο γέννημα θρέμμα της οικονομικής κρίσης και εξαιρετικά ενδιαφέρον free […]
 • Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς (γερμ. Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau)18 Μαΐου 2013 Γερμανία 1919-1933 – Ελλάδα 2010-2012 (βίντεο) (0)
  Γερμανία 1919-1933 - Ελλάδα 2010-2012 (βίντεο) Πηγή: Κανάλι του χρήστη Michael Legakis, https://www.youtube.com/watch?v=9Aiy2o_l0lI
 • Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ (PDF)21 Απριλίου 2013 Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα (2)
  Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ (PDF)   Το βιβλίο βρίσκεται εδώ: Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα,ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΗΣ […]
 • Η ταινία προβλήθηκε τη σαιζόν 1972-1973 και έκοψε 98.007 εισιτήρια. Ήρθε στην 20η θέση σε 64 ταινίες.Η ταινία είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.Στη διεθνή εκδοχή της ταινίας, που κυκλοφόρησε μόνο στο εξωτερικό, με τίτλο "Love on a Horse" και κάποιες πρόσθετες σκηνές, η αφήγηση δεν δίνεται σε φλας-μπακ και το φινάλε είναι διαφορετικό: ο Λάρι παίρνει τη Τζούλια και φεύγουν, αφήνοντας μονάχο τον πατέρα του.7 Ιουνίου 2013 Δημοκρατία και δημόσια τηλεόραση (4)
  Δημοκρατία και δημόσια τηλεόραση Γράφει ο Επίκαιρος Σύμφωνα με έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν στις εφημερίδες και το διαδίκτυο, η τρικομματική κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει την ΕΡΤ, […]
 • Τι προβλέπει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο21 Μαΐου 2013 Τι προβλέπει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο (0)
  Τι προβλέπει το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο Αναδημοσίευση* Ρεπορτάζ: Σκουρής Βασίλης Με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5-20 χιλιάδων ευρώ τιμωρείται όποιος δημόσια, […]
 • Οι συνταγματάρχες δεν ήταν παρά το όργανο που χρησιμοποί­ησε η ακραία συντηρητική μερίδα της αστικής τάξης για να εξασφαλίσει την ενίσχυση της εξουσίας της και να ανακόψει την άνοδο των φιλελεύθερων και δημοκρατικών δυνάμεων, τις οποίες η δεξιά είχε βιαστεί, για λόγους που τη βόλευαν, να βαφτίσει «φιλοκομμουνιστικές».21 Απριλίου 2013 Οι μελανοχίτωνες της Ευρώπης (0)
  Οι μελανοχίτωνες της Ευρώπης Ελλάδα: Από τη δικτατορία των συνταγματαρχών στην περιθωριοποίηση της ΕΠΕΝ Γράφει ο Pierre Milza* Από το τέλος του εμφυλίου πολέμου (1949) ως τα μέσα της […]
 • Ο κατακερματισμός της Δεξιάς στην Αθήνα25 Ιουνίου 2013 Από τον κατακερματισμό της Δεξιάς στη συντηρητική αντισυσπείρωση (0)
  Από τον κατακερματισμό της Δεξιάς στη συντηρητική αντισυσπείρωση Η Νέα Δημοκρατία έναν χρόνο μετά τις εκλογές →Η μαζική υποστήριξη της Ν.Δ. στις εκλογές του Ιουνίου προήλθε κυρίως (59%) […]
 • Ο Ουμπέρτο Έκο (Umberto Eco) είναι σύγχρονος Ιταλός λόγιος, ακαδημαϊκός καθηγητής και συγγραφέας.30 Μαΐου 2013 Ο Ουμπέρτο Έκο για τον πρωτοφασισμό (0)
  Ο Ουμπέρτο Έκο για τον πρωτοφασισμό Το πρωτότυπο κείμενο όπως δημοσιεύτηκε στο New York Review of Books το 1995 ξεκινά με κάποιες αναμνήσεις του Έκο από την παιδική του ηλικία […]
 • Στις 27 Φεβρουαρίου 1933 πραγματοποιείται ο περίφημος "Εμπρησμός του Ράιχσταγκ" από πράκτορες του NSDAP. Σύμφωνα με την κατάθεση του Χανς Γκισέβιους (Hans Gisevius), αξιωματούχου του Πρωσσικού Υπουργείου Εσωτερικών, στη Δίκη της Νυρεμβέργης, "...η ιδέα του εμπρησμού του Ράιχσταγκ ανήκε στον Γιόζεφ Γκαίμπελς...8 Μαΐου 2013 Οι κλωνίσκοι του ναζισμού (0)
  Οι κλωνίσκοι του ναζισμού Γράφει ο Παντελής Μπουκάλας* Σαν να μας κλείνει η ιστορία το μάτι, για να υπαινιχθεί ή να προειδοποιήσει. Ή σαν να […]
 • Κρεβάτια κρατούμενων στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, 200117 Μαΐου 2013 Ο Γιόζεφ Ροτ και η φασιστική αράχνη (0)
  Ο Γιόζεφ Ροτ και η φασιστική αράχνη Γράφει ο Θανάσης Μπαντές Ο Ροτ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα. Γεννημένος το 1894 έζησε τα ταραγμένα χρόνια των δύο παγκοσμίων πολέμων […]
 • Γελοιογραφία εποχής20 Απριλίου 2013 «Κυάμων απέχεσθε» (0)
  «Κυάμων απέχεσθε» Γράφει ο Δημήτρης Τζήκας Η φράση  «κυάμων απέχεσθε» αποδίδεται στον μυστηριώδη  Πυθαγόρα και σημαίνει κατά λέξη  «να απέχετε από τα κουκιά». Ξέρουμε ότι τα […]
 • Το γκούι ήταν ένα αρκετά γνωστό και διαδεδομένο παιχνίδι, γνωστό και ως λακουβίτσα.15 Σεπτεμβρίου 2013 Ούτε γκούι ούτε γραμμή! (0)
  Η έκφραση πάρε το λουμά (ή το ....μαλού) είναι μεταφορικά υβριστική. Για την ετυμολογία της λέξης έψαξα λιγάκι, πλην η αναζήτηση στα λεξικά Τριανταφυλίδη και Κριαρά δεν απέδωσε τίποτα. […]
 • Milo Manara’s amazing illustration of human history24 Μαΐου 2013 Για τις ιδέες των ανθρώπων. Μακριά από κακές παρέες (0)
  Μπορούμε να θεωρήσουμε ως Υποκείμενο την ύπαρξη που έχει, κατ’ αρχήν, συνείδηση του εαυτού της. Αυτό το Υποκείμενο έχει τρεις γενικές διαβαθμίσεις: το άτομο, η ομάδα, το ανθρώπινο γένος. […]
 • Γερμανοί στρατιώτες υψώνουν στην Ακρόπολη των Αθηνών τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας28 Οκτωβρίου 2013 Μοναδικό κινηματογραφικό ντοκουμέντο: Οι ναζί στην Ελλάδα (2)
  Μοναδικό κινηματογραφικό ντοκουμέντο: Οι ναζί στην Ελλάδα Κατά την διάρκεια τής Γερμανικής Κατοχής στην Ελλάδα (1941-44), ένας πρώην αξιωματικός τού Πολεμικού Ναυτικού και μετέπειτα […]
 • Αλβανικό μέτωπο, 194128 Οκτωβρίου 2013 Από το αλβανικό μέτωπο στην Αντίσταση (0)
  ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ Με αφορμή μια επίκαιρη φωτογραφία του 1941 κι ένα γράμμα του 1940 Του Γιάννη Κ. Αικατερινάρη  Σπάνια […]
 • Ο Χαρίλαος Τρικούπης στο βήμα της Βουλής29 Μαρτίου 2013 Ο Εμμανουήλ Ροΐδης και Η Πολιτική εν Ελλάδι ρητορεία (0)
  Ο κ. Δεληγεώργης θα ηρίστευε βεβαίως από του βήματος, αν δεν επροτίμα ως ο Κορμενίνος τον κάλαμον του λόγου, έχων ίσως ύπ’ όψιν το «verba volant, scripta manent». Πάν­τες γνωρίζουσιν ότι ο […]
 • ARKAS -The Original Page25 Ιουλίου 2016 Ο Ιμμάνουελ Καντ, η φύση του ανθρώπου και η αγωγή (2)
  Το σχέδιο για μια «Θεωρία της Αγωγής», αν και η ανθρωπότητα δεν είναι σε θέση να το πραγματοποιήσει αμέσως, είναι «ιδανικό ευγενές.» Θα ήταν λάθος, συνεχίζει ο Καντ, να θεωρήσουμε ένα […]

2 Σχόλια

 1. Pingback: Από τα Τάγματα Ασφαλείας στην Απριλιανή Χούντα – Μέρος 7ο: Η Αριστερά ανακάμπτει προκαλώντας συναγερμό στο κράτος και στο παρακράτος (η από

 2. Pingback: Βαθύ Κόκκινο | Εκλογές 1961. Οταν «ψηφίζουν» τα δέντρα…

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.